Xã Phương Viên tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

 Toàn cảnh hội nghị

Mười  năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Phương Viên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện nhà nói chung và của xã nói riêng. Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định Số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ – CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng và các cấp về xây dựng nền quốc phòng toàn dân tới các ban ngành đoàn thể của địa phương; phối hợp triển khai sâu rộng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, tổ chức tuyền truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đã tổ chức 27  buổi tuyên truyền thu hút trên 1600 lượt người tham dự, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc. Đảng ủy đã ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về công tác QP,QSĐP và  Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm và luôn đạt 100% chỉ tiêu giao. Huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ đạt 100%. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.  

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phương Viên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương.

Bài trướcKhánh thành lớp mầm non tại thôn Pù Lùng 2, xã Xuân Lạc
Bài tiếp theoBằng Phúc phát triển cây chè theo tiêu chuẩn VietGAP