Xã Nam Cường gắn kết xây dựng nông thôn mới với công tác xóa đói giảm nghèo

 Xác định rõ lộ trình cụ thể cho từng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nam Cường  đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong các cuộc họp Đảng ủy, UBND xã và các cuộc họp chi bộ, thôn bản, nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó khơi dậy tinh thần, động lực hăng hái chung tay xây dựng nông thôn mới của người dân trong xã. Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Nam Cường đã xác định, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nên đã cụ thể hóa thành chương trình hành  động phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Đồng thời tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân về ý nghĩa, nội dung của chương trình, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân. Trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có chất lượng gắn với nâng cao giá trị kinh tế trong sản  xuất, chăn nuôi ở địa phương và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Để nâng cao mức sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung triển khai các nội dung chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, để việc tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, xã đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phân công từng thành viên phụ trách các thôn. Riêng đối với công tác giảm nghèo, căn cứ vào kết quả rà soát hằng năm và chỉ tiêu được giao, xã xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện, sự nỗ lực của người dân nên kinh tế – xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; 100% thôn có nhà văn hóa; hơn 96% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất được nâng lên đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần. Qua đánh giá, bình xét năm 2020, có 670/740 hộ đăng ký thực hiện từ đầu năm đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Công tác giáo dục, y tế được chú trọng. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao được duy trì; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

 Người dân tham gia làm đường nông thôn mới thôn Bản Lồm – Bản Quá

 Nam Cường có tới 97% là đồng bào dân tộc thiểu số. Là xã thuần nông nhưng hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn, như: Hằng năm có hàng chục héc-ta đất sản xuất thuộc cánh đồng Bản Chảy – một trong những cánh đồng chính của xã thường xuyên bị ngập úng; tuyến mương chảy từ Nà Cộc về Bản Chảy dài khoảng 2,6 km đã xuống cấp, không bảo đảm phục vụ sản xuất của thôn Bản Chảy và một phần của thôn Nà Mèo, Nà Liền…Xã hiện có hơn 14km đường trục thôn, liên thôn, trong đó đã cứng hóa được hơn 5km. Năm 2020, xã thực hiện bê tông 4 tuyến đường tại các thôn Bản Chảy, Bản Lồm, Bản Quá, Cọn Poỏng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của bà con. Nhận thấy lợi ích từ việc xây dựng đường giao thông nông thôn, 100% người dân hưởng ứng hiến đất, góp công, vì thế mà các tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đối với tiêu chí giao thông xã chưa đạt, bởi hiện còn tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn Lũng Noong có chiều dài 11km nhưng mới chỉ bê tông được hơn 2km, còn hơn 9km là đường đất, đi lại rất khó khăn; ngoài ra xã có khoảng 12km đường ngõ, xóm thì mới chỉ cứng hoá được 1km; 100% đường nội đồng là đường đất và chưa đủ bề rộng tối thiểu 1,5m theo tiêu chí. Ông La Văn Phú, thôn Bản Chảy, xã Nam Cường chia sẻ: “Ngày trước đường đi lại trong thôn rất khó khăn, bây giờ nhờ có Đảng và Nhà nước quan tâm, cùng với sự đồng lòng của  bà con bộ mặt của thôn ngày một thay đổi, đi lại thuận tiện hơn rất nhiều, cuộc sống của người dân ngày một thay đổi , đầy đủ hơn…”

  Xã Nam Cường có đường Quốc lộ 3C, đi qua tạo điều kiện cho người dân

thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của người dân nên đời sống vật chất, tinh thần của phần lớn người dân không ngừng được cải thiện. Trong đó, để đẩy mạnh sản xuất, ngoài triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án do các cấp, ngành triển khai thì địa phương tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, chăn nuôi; chú trọng sản xuất vụ đông và liên kết sản xuất thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao thu nhập… Bộ mặt nông thôn mới của xã Nam Cường đang dần khởi sắc với 13 tiêu chí đã đạt và được đánh giá là bền vững gồm:  Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; Thủy lợi;  Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông;  Hộ nghèo;  Lao động có việc làm; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục và đào tạo; Y tế.; Tiêu chí số 16- Văn hóa; Hệ thống chính;  Quốc phòng và an ninh. Xã có 01  thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới là thôn Bản Mới. Trong đó, để đẩy mạnh sản xuất, ngoài triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án do các cấp, ngành triển khai thì địa phương tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, chăn nuôi; chú trọng sản xuất vụ đông và liên kết sản xuất thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao thu nhập.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Triển khai, thực hiện tốt các phương án, dự án, mô hình phát triển sản xuất do cấp trên triển khai đảm bảo hiệu quả như: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế – chăn nuôi gà thịt thôn Lũng Noong; nhân rộng mô hình nuôi trâu sinh sản; mô hình lúa bao thai cải tiến SRI; dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt lông màu tại thôn Bản Mới…Với sự nỗ lực chung, đến nay qua rà soát toàn xã còn 88 hộ nghèo và 40 hộ cận nghèo. Đồng chí La Tiến Phóng, Chủ tịch UBND xã Nam Cường nhấn mạnh:Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được xã triển khai đến các thôn và được sự ủng hộ của bà con nhân dân, cùng tham gia đóng góp ngày công, vật liệu, 4 tuyến đường được xây dựng trong năm 2020 tại các thôn Bản Chảy, Bản Lồm, Bản Quá, Cọn Poỏng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của bà con. Việc giao lưu hàng hóa cũng được thuận tiện tạo, điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo….”

  Xã Nam Cường phấn đầu hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2024 theo lộ trình

Trong thời gian tới, để tiến dần tới hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2024 theo lộ trình, xã Nam Cường tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu hoàn thiện đạt thêm 01 tiêu chí đó là tiêu chí về Giao thông. Duy trì tốt và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được đặc biệt đối với các tiêu chí cần đến sự phát huy nội lực của người dân như Tiêu chí số 17 về  Môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới đến người dân địa phương theo cách dễ hiểu nhất, dễ đi vào lòng người nhất. Huy động nhiều nguồn lực trong dân nhằm thực hiện hóa các mục tiêu kế hoạch, các thành viên Ban quản lý, các tổ chức xã hội xã tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền theo các nội dung, tiêu chí được phân công. Thực hiện tốt các phương án, dự án, mô hình phát triển sản xuất do cấp trên triển khai đảm bảo hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trú trọng việc thực hiện xây dựng các dự án sản xuất có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên tập trung các nguồn vốn đầu tư vào xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, thủy lợi và đời sống văn hoá. Triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư các công trình, dự án của năm 2021 trong những tháng cuối năm khi được giao vốn. Ngoài các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, tăng cường vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đóng góp cho xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như tiền mặt, hiến đất, góp ngày công lao động…/.

Bài trướcTuyên truyền, triển khai nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Bằng Phúc, Yên Thịnh, Đồng Lạc
Bài tiếp theoChi bộ thôn Bản Khang học và làm theo Bác