UBND huyện triển khai công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông lâm nghiệp năm 2023

Sáng ngày 11/1/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển nông lâm nghiệp năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách nông lâm nghiệp, cán bộ thú y các xã, thị trấn; Hợp tác xã nông nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đồng chí Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc Hội nghị.
Trong năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các ban, ngành của huyện xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp theo kế hoạch đề ra.
Cụ thể, chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả khá toàn diện, có chiều sâu, bền vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện không ngừng được nâng cao, đặc biệt là khu vực nông thôn; sản xuất nông nghiệp tăng, hình thành mới và đi vào hoạt động có hiệu quả của các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường, an ninh – chính trị được giữ vững. Đến nay, bình quân tiêu chí xã nông thôn mới toàn huyện là 12,9 tiêu chí/xã; dự kiến có thêm 2 xã Quảng Bạch và Ngọc Phái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện gieo trồng được trên 4.178ha lúa; trên 1.411 ha ngô; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 29.686 tấn, vượt kế hoạch giao. Tổng đàn gia súc hiện có 9.336 con trâu, bò, ngựa; đàn lợn 25.710 con; đàn dê 2.621 con; đàn gia cầm trên 351.000. Tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt gần 3.300tấn, đạt trên 104% kế hoạch năm. Phát triển mới 01 trang trại chăn nuôi lợn; 01 mô hình HTX chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Duy trì diện tích nuôi thủy sản 355ha, sản lượng  thủy sản đạt hơn 720 tấn.
Lâm nghiệp, thực hiện trồng được 713,906 ha, đạt 125,24% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 80,5%. Diện tích giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ trên 14.000ha tại 15 xã, thị trấn. Công tác kiểm tra giám sát, khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ, quản lý cây giống lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tăng cường. Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được triển khai kịp thời. Tiếp tục thực hiện các mô hình, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, đến nay, toàn huyện có 30 sản phẩm/12 xã, thị trấn được xếp hạng 3 sao và 4 sao…
 Bên cạnh các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, vẫn còn có chỉ tiêu không đạt, đó là: trồng mới cây ăn quả (hồng không hạt, cam, mơ, chuối); trồng mới cây dược liệu, phát triển 01 trang trại chăn nuôi đại gia súc; diện tích cây trồng đạt chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP; diện tích cấp chứng chỉ FSC.

Trưng bày một số sản phẩm OCOP tại Hội nghị.
Hội nghị đã đề một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 29.491 tấn. Trồng mới 610 ha rừng, duy trì tỷ lệ che phủ rừng 80,5% trở lên. Duy trì kế hoạch phát triển chăn nuôi trên 402 nghìn con gia súc, gia cầm; diện tích nuôi thủy sản 370 ha. Xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, bình quân số tiêu chí toàn huyện đạt 13,5%; 15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Thành lập mới 02 hợp tác xã nông nghiệp. Có thêm 02 sản phẩm được xếp hạng OOCP 3 sao trở lên. Phấn đấu thực hiện các mô hình, phương án, dự án, chương trình kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất theo kế hoạch…
Tác giả: Thu Thúy
Bài trướcHuyện Đoàn Chợ Đồn tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III
Bài tiếp theoPhòng giao dịch NHCS XH huyện tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2023