UBND huyện họp thường kỳ tháng 9 năm 2016

Tham dự họp có đại diện Thường trực HĐND huyện, các Uỷ viên UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Dân tộc, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Chỉ huy quân sự huyện.

 UBND huyện Chợ Đồn họp thường kỳ tháng 9 năm 2016

Các Đại biểu đã nghe Đ/c Chủ tịch UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2016, các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhờ đó tình hình kinh tế – xã hội có chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch đã thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế đối với một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, văn bản của UBND huyện giao. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đầu hoàn thành và vượt kế hoạch của năm 2016.

Cuộc họp tiến hành xem xét một số nội dung của các cơ quan trình UBND huyện. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận thống nhất, đồng chí chủ trì cuộc họp đã kết luận và chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Thông qua Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý, chỉnh sửa ban hành theo quy định.

2. Thông qua Kế hoạch củng cố mạng lưới truyền thanh cơ sở huyện Chợ Đồn giai đoạn 2016-2020. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện rà soát đánh giá cụ thể về thực trạng của các trạm truyền thanh cơ sở, xây dựng dự toán kinh phí đầu tư, lộ trình thực hiện cụ thể….tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện ban hành kế hoạch trong tháng 10/2016.

3. Thống nhất đối với 03 dự thảo Kế hoạch của phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện như sau:

– Kế hoạch Phát triển thị trấn Bằng Lũng đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại IV: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu thành lập tổ xây dựng Đề án Phát triển thị trấn Bằng Lũng đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại IV trình Uỷ viên Uỷ ban xem xét thông qua và báo cáo thường vụ xem xét, cho ý kiến chì đạo thực hiện.

* Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với phòng Kinh tế – Hạ tầng cử cán bộ tham gia tổ xây dựng Đề án phát triển thị trấn Bằng Lũng đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại IV. Thời gian thực hiện xong trước 10/11/2016.

– Kế hoạch khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào các cụm công nghiệp chế biến sâu khoáng sản giai đoạn 2016-2020: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các cụm công nghiệp chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Thời gian thực hiện xong trong tháng 10/2016.

– Kế hoạch Quản lý theo thẩm quyền các điểm khai thác vật liệu xây dựng và các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các cụm công nghiệp chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Thời gian thực hiện xong trong tháng 10/2016.

Kết luận phiên họp, đồng chí chủ trì yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về UBND huyện. Trong quá trình thực hiện có những khó khăn, vướng mắc cần tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời./.

Bài trướckhai mạc Liên hoan Nghệ thuật dân ca, dân vũ – Hát then đàn tính – Trình diễn trang phục dân tộc năm 2016
Bài tiếp theoTỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐƠN VỊ HUYỆN CHỢ ĐỒN GIÁM SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH