Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

 

 Đ/c Nông Thị Du, Giám đốc TTBD Chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 94 học viên đến từ các chi, đảng bộ trong huyện. Các học viên được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội;  Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác  xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức – Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, trong quá trình học tập các học viên còn được cung cấp thêm các thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và huyện trong thời gian gần đây.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận; 14,8% học viên đạt loại giỏi, 56,3% đạt loại khá, 28,7% học viên đạt loại trung bình./. 

Bài trướcBan Pháp chế – HĐND huyện giám sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoBan an toàn giao thông tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại huyện Chợ Đồn