Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Đồn: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

 

 Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

 

Trong thời gian 8 ngày (từ ngày 18/10/2016 – 25/10/2016), trên 90 học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nghe truyền đạt những nội dung chủ yếu, cốt lõi của 9 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được nâng cao hơn về nhận thức lý luận chính trị, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

Bài trướcThường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đẩy mạnh thực hiện Chương trình giám sát năm 2016
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025