Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016

 

 Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn đã bầu ra Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện gồm có 18 vị Hội thẩm. Trong đó, Hội thẩm là cán bộ đương chức 15 người chiếm 83%; Hội thẩm nữ là 06 người, chiếm 33%; Hội thẩm cán bộ đoàn thanh niên là 01 chiếm 5,5%; Hội thẩm là giáo viên nhân dân là 01 chiếm 5,5%. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đã nỗ lực trong công tác giải quyết án, không ngừng nâng cao chất lượng xét xử các loại án, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, đóng góp hiệu quả trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, tổng số các loại án xét xử có Hội thẩm nhân dân tham gia là 387 vụ, trong đó, án Hình sự là 280 vụ; án Dân sự 48 vụ; Hôn nhân và gia đình 54 vụ; Hành chính 05 vụ. Quá trình tham gia hoạt động xét xử các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đã thực hiện đảm bảo nguyên tắc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại hội nghị tổng kết, huyện Chợ Đồn cũng mong muốn trong thời gian tới Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xét xử cho Hội thẩm nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội của huyện có cán bộ là Hội thẩm cũng cần tạo điều kiện về thời gian, phương tiện, cơ sở vật chất để cho Hội thẩm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ xét xử./. 

Bài trướcChợ Đồn tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016
Bài tiếp theoChợ Đồn: triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật