TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐƠN VỊ HUYỆN CHỢ ĐỒN GIÁM SÁT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chợ Đồn tiến hành giám sát việc thực hiện

cải cách hành chính tại các đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Đồn

 

Tại các buổi giám sát Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã được nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2011-2015 với các nội dung công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, việc thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực…nhìn chung, các đơn vị thuộc đối tượng giám sát  đều thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch của đoàn, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu liên quan. Công tác cải cách thủ tục hành chính được Thủ trưởng các đơn vị, UBND xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo; đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và những quy định liên quan đến công tác TTHC nói riêng như: niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC, đã mở sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

             Từ năm 2011 đến năm 2015 tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 120.886 thủ tục, số thủ tục thuộc thẩm quyền cấp xã là 208.135 thủ tục, tất cả các thủ tục đều được giải quyết theo quy định, không có hồ sơ quá hạn. Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Đồn 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã áp dụng hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc vào xử lý công việc hàng ngày. Số cơ quan đơn vị có trang/cổng thông tin điện tử 36 cơ quan, đơn vị. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện từ cơ sở đến huyện. Tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tăng qua các năm, năm 2011: 57%, năm 2012: 61%, năm 2013: 66%, năm 2014: 69%, năm 2015: 73%.

             Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại hạn chế như việc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính giữa các đơn vị, cơ sở chưa đồng bộ, việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính chưa được thường xuyên. Công chức tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện, xã đều là công chức kiêm nhiệm, nên việc giải quyết trong lĩnh vực liên quan còn chậm và nhiều trường hợp phải giải quyết tại phòng làm việc (đối với cấp huyện). Ngoài ra, cơ sở trang thiết bị bộ phận một cửa huyện, xã chưa có đầy đủ máy móc thiết bị đáp ứng theo các tiêu chuẩn. ..

             Tại buổi giám sát, Đồng chí Nông Quang Nhất – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các phòng, ban đơn vị của huyện, các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính để cán bộ, công chức và nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng và có thái độ tích cực tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong lãnh đạo, điều hành và tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo trong việc thực hiện cải cách hành chính; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền hoặc gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các đơn vị. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh, huyện và kế hoạch cải cách hành chính của từng đơn vị. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn; tiếp tục đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ./. 

Bài trướcUBND huyện họp thường kỳ tháng 9 năm 2016
Bài tiếp theoTHƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN GIAO BAN QUÝ III VỚI THƯỜNG TRỰC HĐND CÁC XÃ, THỊ TRẤN