Tổ chức tuyên truyền về hội thảo quốc gia hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam

Ngày 29/11 tới, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và một số cơ quan liên quan tổ chức.

Tiết mục Nhảy sạp được nhiều thôn, tổ dân phố của huyện biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo đó, hội thảo sẽ tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và các thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời xác định nội dung các giá trị cụ thể trong từng hệ giá trị, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân; xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay…
Thực hiện tuyên truyền một số nội dung cơ bản liên quan đến Hội thảo Khoa học “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” theo văn bản số 1512/ SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 22/11/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn. Huyện Chợ Đồn đã và sẽ tiếp tục tuyên truyền các nội dung theo định hướng nêu trong Bài phát biểu “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24 tháng 11 năm 2021.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcPhát huy vai trò của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ở huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChuyển biến trong công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ở Chợ Đồn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây