Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đẩy mạnh thực hiện Chương trình giám sát năm 2016

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015. Ngay sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã chủ động thực hiện công tác bàn giao công việc giữa Thường trực HĐND khoá XVIII và Thường trực HĐND, các Ban HĐND khoá XIX. Sau bàn giao, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã chủ động rà soát các nội dung chương trình giám sát, khảo sát và tiến hành thực hiện, cụ thể với các nội dung sau:

1. Thường trực HĐND huyện:

Ban hành Quyết định số 57/QĐ-HĐND ngày 08/9/2016 về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (Tải về).

 Thường trực HĐND giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia

xây dựng nông thôn mới tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 

2. Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện:

Ban hành Quyết định số 59/QĐ-HĐND ngày 13/9/2016 về Thành lập Đoàn giám sát công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2016 trên địa bàn huyện Chợ Đồn (Tải về).

3. Ban Pháp chế HĐND huyện:

Ban hành Quyết định số 58/QĐ-HĐND ngày 13/9/2016 về Thành lập Đoàn giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân trong lĩnh vực tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện (Tải về).

4. Ban Dân tộc HĐND huyện:

Ban hành Quyết định số 62/QĐ-HĐND ngày 17/10/2016 Thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016 trên địa bàn huyện Chợ Đồn (Tải về).

Hiện nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đang triển khai hoạt động giám sát theo các nội dung trên. Kết thúc các đợt giám sát, các Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả giám sát và có kiến nghị, đề xuất đến các cơ quan, đơn vị được giám sát để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tốt hơn trong thời gian tới./.

Bài trướcVăn phòng Huyện uỷ tổ chức giao lưu thể thao
Bài tiếp theoTrung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Đồn: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới