Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngàng GD&ĐT huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (vòng 1)

                Văn bản số 1120/TB-HĐTD  ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Đồn về việc Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển dụng viên chức ngàng GD&ĐT huyện Chợ Đồn, chỉ tiêu năm 2018 (vòng 1). (Tải về)