Tập trung xóa nghèo cho hộ thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Theo số liệu thống kê, hiện nay số hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn huyện có 66 hộ, trong đó: đối tượng chất độc hóa học 03 hộ; thân nhân chủ yếu của Liệt sĩ 01 hộ, đối tượng bệnh binh 03 hộ; đối tượng hưởng trợ cấp một lần Huân huy chương 59 hộ. Số hộ nghèo về thu nhập chiếm đa số với 58 hộ, thuộc hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản  08 hộ.

Nguyên nhân chủ yếu của các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng là do đã tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên bệnh tật ốm đau điều trị dài ngày, không có khả năng lao động, đất sản xuất ít, con cháu không biết làm ăn,… Bên cạnh đó nhiều hộ gia đình có con, cháu chưa tìm được việc làm ổn định để tăng nguồn thu nhập; một số hộ vẫn còn tư tưởng, trông chờ ỷ lại vào chế độ đãi ngộ, chính sách ưu đãi, nên không tự khắc phục vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, viêc thực hiện chính sách sách hỗ trợ còn dàn trải, chung chung, chưa có chính sách ưu tiên, đặc thù trong việc thực hiện công tác giảm nghèo đối với hộ nghèo thuộc đối tượng người có công.

 Đoàn thanh niên các xã, thị trấn hưởng ứng các hoạt động thăm, tặng quà  

gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

Do vậy, việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 1414/KH – UBND huyện về thực hiện xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc chính sách, người có công với cách mạng sẽ tiếp tục nâng cao mức sống của những gia đình người có công trên địa bàn huyện, hạn chế mức thấp nhất hộ người có công rơi vào hộ nghèo. Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2020 các hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân nơi cư trú, tiến tới  xóa nghèo cho 100% hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công.

Để thực hiện đạt hiệu quả, UBND huyện đã đưa ra một số giải pháp đó là sẽ triển khai kịp thời các chương trình phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội đến hộ nghèo người có công; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cần có định hướng, kế hoạch cụ thể thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ các điều kiện cần thiết để xóa hộ nghèo người có công trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tín dụng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo người có công; huy động nguồn lực của công đồng để thực hiện hỗ trợ nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong đó ưu tiên những hộ nghèo có người có công để tập trung nguồn lực cho 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ phát triển sản xuất; nâng cao thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ, lồng ghép nguồn lực các chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác để thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho người có công. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên trong hộ chính sách nghèo, nâng cao ý thức tự lực vươn lên thoát nghèo. Huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng quỹ “Vì người nghèo” của huyện, ưu tiên thực hiện các hỗ trợ về vốn, nhà ở, việc làm … cho các hộ nghèo có thành viên  thuộc chính sách sách người có công. Xem xét có cơ chế cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận lao động của hộ người có công vào làm việc; trợ giúp bao tiêu sản phẩm do hộ người có công sản xuất; tạo điều điện cho hộ người có công vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc trong nước hoặc đi lao động theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Khảo sát, đề xuất chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu ngành, nghề của các công ty, doanh nghiệp. Chú trọng đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc chính sách sách người có công với cách mạng tham gia các lớp đào tạo nghề. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chương trình, Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm,..

Bài trướcKết quả phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu
Bài tiếp theoThăm, tặng quà người cao tuổi trên địa bàn huyện