Tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019

Chương trình tập huấn chia làm hai lớp: lớp buổi sáng dành cho cho các thành viên  Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, xã; lớp buổi chiều dành cho nữ cán quản lý các trường học trên địa bàn huyện.

  Lớp tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và phòng,

chống bạo lực trên cơ sở giới cho nữ cán quản lý các trường học.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên thuộc đối tượng là thành viên  Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, xã được nghe triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương về bình đẳng giới; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch thực hiện Đề án  phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020; các biện pháp bình đẳng giới; Tổng quan về kết quả công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018, 06 tháng đầu năm 2019 và kết quả 03 năm thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai các Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Trung ương và địa phương đối với công tác  bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách và các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới.

Đối với lớp tập huấn dành cho cho đối tượng là nữ cán bộ quản lý các trường học ngoài một số nội dung nêu trên còn được nghe thêm về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn Luật; kỹ năng quản lý lãnh đạo và các kỹ năng phần mềm khác.

Qua tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thay đổi hành vi về bình đẳng giới, góp phần thực hiện tốt bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới ở địa phương.

Bài trướcChợ Đồn tập trung khai thác gỗ rừng trồng
Bài tiếp theoUBND huyện tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm