Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín năm 2016

 

  Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào

dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Tham gia tập huấn có 100 đại biểu, là người uy tín của 22 xã, thị trấn. Trong 2 ngày tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Ban dân tộc tỉnh giới thiệu những vấn đề chung về công tác dân tộc, một số chính sách dân tộc đang triển khai và thực hiện trên địa bàn tỉnh; kỹ năng tuyên truyền, dành cho người có uy tín để phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, Hội nghị cũng đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế -xã hội, an  ninh, trật tự của huyện; Một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 để các học viên nắm rõ từ đó làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. .

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số có thêm thông tin, kiến thức. Để bằng uy tín và trách nhiệm của mình tham gia vận động đồng bào tại địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn đồng bào Dân tộc thiểu số tích cực phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương./. 

Bài trướcTrao giải báo chí Bắc Kạn lần thứ 6
Bài tiếp theoCông tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika