Sáp nhập 2 thôn của xã Ngọc Phái theo Nghị quyết 97 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Nghị quyết số 97 /NQ- HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2021 về việc sáp nhập, đổi tên thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 trong đó sáp nhập 2 thôn Phiêng Liềng 1 và Phiêng Liềng 2 của xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn thành thôn Phiêng Liềng.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ quá trình triển khai  việc thực hiện sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố tại xã Ngọc Phái.

 

Trước đó, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Phái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và Nhân dân chủ động triển khai các nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ chưa đạt chuẩn. Căn cứ hướng dẫn của UBND tỉnh, xã Ngọc Phái có kế hoạch sáp nhận 02 thôn Phiêng Liềng 1 và Phiêng Liềng 2 thành 01 thôn có tên gọi là Phiêng Liềng với 103 hộ dân. Năm 2020 xã đã xây dựng Đề án và xin ý kiến Nhân dân 2 thôn đối với dự thảo Đề án về chủ trương sáp nhập thôn, kết quả tỷ lệ cử tri tán thành 100%. Sau khi sáp nhập sẽ giảm 11 người hoạt động không chuyên trách.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là một chủ trương đúng đắn, không chỉ mở rộng không gian, quy mô của một đơn vị hành chính mà việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã còn giảm ngân sách cho việc chi trả lương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân./.

     Tác gải: Hương Liễu

Bài trướcChợ Đồn tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ theo Chỉ thị 12 của UBND tỉnh
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tích cực triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid -19