Phòng giao dịch NHCSXH huyện thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới

Trong thời gian qua, mặc dù tình hình dịch Covid -19 có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chợ Đồn đã thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, viên chức người lao động và khách hàng, đồng thời hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

 

Hoạt động giao dịch tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã xây dựng phương án tổ chức hoạt động giao dịch theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời vốn tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua hoạt động giao dịch xã. Chỉ đạo thực hiện khảo sát nhu cầu vay vốn của người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (Nghị quyết 126/NQ-CP) và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg), báo cáo kịp thời. Phối hợp với các tổ chức Chính trị – xã hội nhận ủy thác thực hiện giải ngân các chương trình cho vay, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn; Triển khai cho vay quay vòng vốn đúng đối tượng thụ hưởng;  Đảm bảo an toàn kho quỹ tại trụ sở, trên đường đi và điểm giao dịch. Duy trì thực hiện tốt việc họp giao ban định kỳ 2 tháng/lần đối với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác cấp huyện. Hàng tháng tổ chức họp giao ban tại các điểm giao dịch xã, họp cơ quan để đánh giá kết quả đạt được, bàn bạc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề ra phương hướng hoạt động tháng, quý tiếp theo.
Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, Phòng đã tạo mã QR của 100% điểm giao dịch tại cơ quan và các xã, thị trấn;  tổ chức hoạt động giao dịch xã giãn cách để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Tăng cường triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải ngân, thu nợ đối với khách hàng, tạo các nhóm Zalo theo các đơn vị hành chính cấp xã để trao đổi thông tin về các hoạt động tín dụng chính sách trên đại bàn, tổ chức giao ban bàng văn bản, gửi nội dung giao qua các hòm thư điện tử.
Bà Nông Thị Thu Hoài, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Đơn vị đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản quy định của NHCSXH cấp trên về công tác tổ chức hoạt động giao dịch xã trong tình hình mới. Chủ động báo cáo và tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị  NHCSXH huyện để chỉ đạo UBND các xã, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện xây dựng các phương án tổ chức hoạt động giao dịch xã theo chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Từ những nỗ lực trong thực hiện “ mục tiêu kép” thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Kết quả hoạt động tín dụng năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động đạt 319.166 triệu đồng, tăng 12.177 triệu đồng so với 31/12/2020, hoàn thành 100% kế hoạch giao, tốc độ tăng 3,97%. Tổng dư nợ cho vay 318.594 triệu đồng, tăng 12.068 triệu đồng so với 31/12/2020, hoàn thành 100% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng 3,94%. Tổng nợ xấu là 809 triệu đồng, giảm 108 triệu đồng so với 31/12/2020 triệu đồng, tỷ lệ 0,25%.
Có thể thấy việc tổ chức triển khai kịp thời hoạt động giao dịch theo chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đã đáp ứng yêu cầu về việc tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách ưu đãi của chính phủ đối với người nghèo và các các đối tượng chính sách, đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động và khách hàng trực tiếp đến giao dịch. Thông qua đó đã góp phần tiết giảm chi phí giao dịch của người vay, thực hiện dân chủ, công khai việc sử dụng vốn tín dụng chính sách việc sử dụng vốn tín dụng chính sách, tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc kiểm tra, giám sát và giúp đỡ người vay sử dụng vốn có hiệu quả.
Tác giả: Đức Mạnh ( NHCS) –  Nông Đuổng
Bài trướcTập huấn kỹ thuật chăn nuôi thực hiện Đề án “Khuyến khích hỗ trợ chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và phát triển trâu, bò sinh sản huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021 – 2025, năm 2021”
Bài tiếp theoTăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới