Nỗ lực thực hiện bình đẳng giới tại huyện Chợ Đồn

Hằng năm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong huyện được kiện toàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; lồng ghép các mục tiêu của chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực sở trường của mình. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đặc biệt chú ý đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở và cán bộ mới được kiện toàn sau Đại hội phụ nữ các cấp; Hội LHPN huyện đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  huyện tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác hội cho 100% chủ tịch, phó chủ tịch phụ nữ cơ sở; 100% cán bộ hội là Uỷ viên Ban chấp hành, chi hội trưởng. Nhìn chung trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Hội đã được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác.

Chủ động giới thiệu cán bộ nữ để cấp ủy các cấp xây dựng quy hoạch và xem xét bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, hàng năm tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Hội theo chỉ đạo của Huyện ủy và Hội LHPN tỉnh; Hội phụ nữ huyện tham mưu cho Huyện ủy xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hía  đất nước; Tham mưu cho UBND huyện xây dựng báo cáo giám sát việc thực  hiện Nghị định số 56/ND-CP về “Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước”; Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 1893 “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 – 2025” và triển khai thực hiện các Đề án 938, Đề án 939…

Tham mưu tổ chức các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ, năm 2018 Hội LHPN huyện đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2015-2020; chủ trì, phối hợp tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện, kiện toàn về tổ chức, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, tác động có hiệu quả việc triển khai thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu của Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ Phụ nữ trên địa bàn huyện.

 Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ chiếm 12%, tham gia Ban Thường vụ chiếm 9,09%

Trong 02 năm qua, các cấp hội đã giới thiệu 157 hộ viên, phụ nữ ưu tú cho đảng bồi dưỡng và đã có 110 hội viên được kết nạp đảng… Đồng thời, các lớp tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình được tổ chức  đã từng bước giúp chị em phụ nữ hiểu sâu sắc hơn về luật pháp, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của chính mình. Qua đó từng bước giảm dần khoảng cách giữa nam và nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và thụ hưởng các giá trị của đời sống xã hội. Để nâng cao vị thế, thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, huyện tạo điều kiện để phụ nữ học tập nâng cao trình độ, năng lực, tự chủ trong cuộc sống và tham gia vào các vị trí lãnh đạo trong công tác. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ chiếm 12%, tham gia Ban Thường vụ chiếm 9,09% . Về cấp xã, thị trấn: tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ chiếm 17,56%, tham gia Ban Thường vụ chiếm 7,57%. Về cán bộ chủ chốt cấp xã, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm tỷ lệ 24,42%, 100% có trình độ văn hóa Trung học Phổ thông; 100% có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định, lý luận chính trị từ trung cấp và đang học trung cấp trở lên. Nữ tham gia HĐND các cấp, cấp huyện chiếm 28,12%, cấp cơ sở chiếm 25,71%.  Tỷ lệ nữ lãnh đạo tại các phòng, ban, ngành đoàn thể và lãnh đạo chủ chốt của huyện năm 2017  chiếm 26,1%, cấp xã chiếm 12,64%… Ở các vị trí công tác, cán bộ nữ đều nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục thực hiện các chương trình, lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới với kế hoạch của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân. hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến phụ nữ; các chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội.

Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt là tổ chức Hội Phụ nữ, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của địa phương./.

Bài trướcTuyên truyền mô hình điểm Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2019
Bài tiếp theoBáo Nông nghiệp Việt Nam, Quỹ Thiện tâm (tập đoàn Vingrup) : Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo tại Chợ Đồn