Những kết quả bước đầu trong thực hiện phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở ở Đảng bộ huyện Chợ Đồn

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có nội dung tăng cường phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ. Qua đây, đội ngũ cấp ủy viên các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo nên sự gắn bó mật thiết, góp phần phát huy vai trò tổ chức đảng ở cơ sở.

Các thành viên Tổ công tác số 06  dự sinh hoạt chi bộ tháng 5 tại Chi bộ Văn hóa và Thông tin huyện.
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 85-KH/HU, ngày 13/12/2017 để triển khai thực hiện bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến chi bộ và đảng viên và thực hiện đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 07/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đồng thời sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một trong những giải pháp mà Huyện ủy đề ra góp phần tích cực trong công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tăng cường kiếm tra, theo dõi, dự họp cấp ủy và dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công 11 tổ dự sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên được phân phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực, dự họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cơ sở  giúp cấp ủy và chi bộ cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời nắm bắt kịp thời những vướng mắc để phản ánh với cấp trên chỉ đạo giải quyết.
Đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cho biết: “ Huyện ủy đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đó qua đánh giá trong năm 2020, Tổ công tác của huyện có 38 đồng chí đã tham dự sinh hoạt được 336 lượt trong đó sự họp sinh hoạt thường kỳ 121 lượt, họp đảng ủy 116 lượt, dự Đại hội 116 lượt, sinh hoạt chuyên đề 3 lượt. Qua thực tế dự sinh hoạt chi bộ  cho thấy, các Chi bộ đều duy trì tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ và chất lượng sinh hoạt có nhiều tiến bộ rõ rệt. Tỷ lệ đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt đạt trên 95% trở lên, số vắng ít và đều có lý do chính đáng. Các Chi bộ đã chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, đồng thời, việc điều hành của bí thư, chi ủy được nâng lên. Trong sinh hoạt, đảng viên đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận. Đây cũng là dịp để các đồng chí cấp ủy viên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trực tiếp nghe phản ánh từ cơ sở, qua đó kịp thời có hướng xử lý, tháo gỡ”.
Năm 2021, toàn Đảng bộ có 48/49 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 299/334 Chi bộ trực thuộc các đảng ủy được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 93 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc phân công lãnh đạo, cán bộ dự sinh hoạt với các chi bộ là cần thiết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Thời gian tới, Huyện ủy Chợ Đồn tiếp tục chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện vấn đề phức tạp ở cơ sở để chủ động tháo gỡ. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến những chi bộ gặp khó khăn trong tổ chức sinh hoạt để giúp đỡ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcNgày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2022 tại xã Xuân Lạc
Bài tiếp theoLãnh đạo UBND huyện làm việc với các Hợp tác xã, Tổ hợp tác để đánh giá tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh