Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn và dư nợ được giao

 Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2020

Để đạt mục tiêu đưa ra, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Đồn, đặc biệt là Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn; Kế hoạch số 732/KH-UBND ngày 06/6/2018 của UBND huyện Chợ Đồn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Hội, đoàn thể giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ cho phát triển kinh tế gia đình hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được giao; Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội; Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tại thời điểm này, chỉ đạo tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay, hoàn thiện hồ sơ gửi Ngân hàng chính sách xã hội huyện để giải ngân trong quý I nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phục vụ sản xuất vụ Xuân,  đảm bảo các đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen.

Bài trướcNgười dân nên đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của ngành y tế
Bài tiếp theoTrung tâm y tế huyện nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid -19