Năm 2022 huyện Chợ Đồn sẽ chuyển mục đích sử dụng trên 550ha đất

Theo Quyết định số 2746/ QĐ – UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBN tỉnh Bắc Kạn phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chợ Đồn thì trong năm nay, huyện sẽ chuyển đổi  mục đích sử dụng trên 550 ha đất.
Các địa phương trên địa bàn huyện sẽ chuyển 14,40 ha đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022.
Trong đó, chuyển đổi 286,79 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu đất trong nội bộ đất nông nghiệp 264,44ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,53ha. Cùng với đó, huyện sẽ đưa 2,65ha đất chưa sử dụng để chuyển sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp.
Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn đã công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai tại các địa phương trên địa bàn cho người dân được biết,  đồng thời huyện cũng sẽ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đảm bảo thống nhất và đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện và quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan.
 Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcKế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Bài tiếp theoHuyện đoàn Chợ Đồn cùng đồng hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19