Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hội Cựu chiến binh cơ sở

Tham gia lớp bồi dưỡng có 87 đồng chí là cán bộ hội Cựu chiến binh các cơ sở trên địa bàn huyện. Nội dung bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng HCM, nền tảng cho mọi hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo nhân dân dành cho cho những thắng lợi vĩ đại; Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh Việt Nam;  Đoàn kết, vận động Cựu chiến binh, phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh ở cơ sở.

 Các học viên của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

đang chăm chú nghe giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, thực hiện tốt hơn nhiệm nhiệm vụ công tác Hội, từng bước xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát huy vai trò của các thế hệ Cựu chiến binh trong việc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Kết thúc phần nội dung, các học viên viết bài thu hoạch  nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ; Đồng thời được tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại tỉnh Quảng Trị./.

Bài trướcThường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình sâu ong hại Mỡ tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 13 ( mở rộng ).