Kinh tế – xã hội huyện Chợ Đồn một năm nhìn lại

         Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021, phát huy truyền thống quê hương ATK đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn đã ra sức thi đua, nhằm tạo sự bứt phá trong các chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, cũng như tạo nền tảng vững chắc cho một nhiệm kỳ mới.
         Năm 2021, tình hình kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Kạn diễn ra trong bối cảnh chịu tác động lớn của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Với sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, đồng thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đối với huyện Chợ Đồn, sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, cùng với sự đồng lòng của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, kinh tế – xã hội năm 2021 nhìn chung ổn định, các chính sách an sinh xã hội được chú trọng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 được thực hiện tốt; các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh được triển khai kịp thời; các lĩnh vực giáo dục, khoa học, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững.
        Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, huyện đã đề ra nhiều giải pháp, trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút và huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2021 trên địa bàn huyện đạt kế kế hoạch.
     Sản xuất nông, lâm nghiệp Sản xuất nông, lâm nghiệp duy trì đà ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2021 đạt 29.134 ha/29.046 ha, đạt 100,3% kế hoạch.  Công tác trồng rừng được chỉ đạo ngay từ đầu năm, cả huyện đã thực hiện trồng 771,59 ha rừng, đạt 140,30% kế hoạch. Diện tích chăm sóc rừng trồng các năm 86,69 ha; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 80,5%, công tác quản lý bảo vệ rừng đã được tăng cường …Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tập trung sản xuất theo kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 923.984 triệu đồng…Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt, hiện nay, huyện đang chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, phấn đấu hết năm 2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tình hình thị trường thương mại diễn ra ổn định, các cơ sở kinh doanh đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá… đảm bảo cho việc lưu thông hàng hóa. Thực hiện hỗ trợ các địa phương trong cả nước và hỗ trợ người dân trong tỉnh liên kết, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh bởi dịch bệnh Covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước cả năm 2021 ước đạt 698 tỷ đồng giảm 8,8% so với năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
        Để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, phát triển cho các doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, huyện cũng đã phối hợp tỉnh, các sở ngành tỉnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Trong năm 2021 tổ chức được 01 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, đến nay có 08 HTX được thành lập, nâng tổng số hợp tác xã của toàn huyện là 42 hợp tác xã.  Trong công tác thu ngân sách, tính đến ngày 8/12, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 đạt 112,888 tỷ /112,8 tỷ kế hoạch giao, tổng chi ngân sách địa phương đạt 88,74% KH. Hoạt động của các Ngân hàng duy trì hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn đến ngày 25/11/2021 đạt 1104 tỷ đồng. Các Chương trình mục tiêu quốc gia được các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, thông tin được tăng cường. Dự kiến đến hết năm 2021 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 04 xã (Sau sáp nhập đơn vị hành chính) và bình quân mỗi xã đạt 12,8 tiêu chí; huyện đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Đồng Thắng, Yên Thượng).
 Được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, hệ thống Nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng.
       Công tác giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện, huyện đã thực hiện triển khai rà soát và tổng hợp số hộ nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ GĐ 2021-2022 gồm 235 hộ; Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo sơ bộ: Chuẩn nghèo theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg số hộ nghèo chiếm 14,5%, giảm 0,37 so với đầu kỳ. Tổng số hộ cận nghèo chiếm 8,47%, giảm 0,89% so với đầu kỳ. Chuẩn nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP số hộ nghèo chiếm 16,84%, số hộ cận nghèo chiếm 9,29%.  Đi liền với việc phát triển kinh tế, ở lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục y tế, huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh kiên cố hóa trường lớp học, phấn đấu năm 2021 đạt  4 trường chuẩn quốc gia; phối hợp đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để tạo việc làm mới cho 647 lao động. Cùng với đó là thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống của người dân, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm.
 Điện chiếu sáng tại các tuyến đường giao thông liên thôn.
         Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm lo cho sức khỏe của nhân dân.  Ngành Y tế đã chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt công tác phòng chống, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19. UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế”. Triển khai công tác tiêm phòng dịch CoVID-19 trên địa bàn huyện, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là: 44.242 liều/45.182, đạt 98% so với tổng số vắc xin đã được cấp. Số vắc xin đã được tiêm mũi 1: 30.175/35.577 đạt 85%, mũi 2: 16.105/35.577 đạt 45%, hiện đang tiếp tục triển khai tiêm. Các chương trình Y tế – Dân số được thực hiện hiệu quả. Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng, tăng cường thực hiện công tác dân số… Công tác phòng, chống dịch bệnh được chủ động triển khai, thực hiện giám sát chặt chẽ các bệnh dịch phát sinh theo mùa và dịch bệnh Covid-19. Công tác xây dựng Trạm chuẩn được quan tâm triển khai thực hiện, dự kiến đến năm 2021 huyện xây dựng 04 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tổng số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã hiện nay 15/19 xã.
 Hệ thống trường lớp dần được kiên cố hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo
    Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được triển khai đảm bảo phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19. Tỷ lệ số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 89,9%;Tỷ lệ số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hóa đạt 90,9%; Tỷ lệ số thôn, tổ đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 93,4%, tỷ lệ thôn, tổ có nhà họp thôn đạt 91,66%. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp, cho mọi đối tượng, các loại hình tập luyện thể dục thể thao được thành lập dưới nhiều hình thức, các môn thể thao được duy trì thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Lĩnh vực thông tin truyền thông tiếp tục được thực hiện tốt, phản ánh, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các vấn đề thời sự… Công tác cải cách hành chính được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, các nhiệm vụ cải cách hành chính cơ bản đã được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực theo kế hoạch đề ra. Việc tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được các đơn vị chủ động thực hiện, đúng trình tự, thủ tục Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thị trấn Bằng Lũng, trung tâm của huyện Chợ Đồn ngày càng phát triển .
       Huyện đã tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao đạt 99,91%. Nhiệm kỳ 2021 -2026, HĐND cấp huyện bầu được 31/31 đại biểu; HĐND cấp xã bầu được 346/355 đại biểu. Không có đơn vị nào phải bầu cử thêm, bầu cử lại. Đồng thời, huyện tăng cường bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 95,8%. Công tác tuần tra, kiểm tra an toàn giao thông đường bộ được các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên.
       Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2022, Đảng bộ và nhân dân huyện Chợ Đồn tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị, nông thôn. Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết để phát triển du lịch.. Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK;  tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao hiệu quả chương trình giải quyết việc làm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội; tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.
Tác giả: Hoàng Lan

 

 

 

Bài trướcHội nông dân huyện trao tiền hỗ trợ từ Quỹ “Xóa nhà tạm” tại xã Yên Thịnh
Bài tiếp theoChợ Đồn đẩy mạnh nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp