Khối Kinh tế, khối Văn hóa – Xã hội họp xét thi đua năm 2020, triển khai phương hướng công tác thi đua năm 2021

 Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các Khối thi đua đã tổ chức đánh giá kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và của từng khối thi đua trong năm 2020,  tiến hành thảo luận, góp ý cho báo cáo công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong các nội dung thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác thi đua khen thưởng, tiến hành bình xét các danh hiệu tập thể, cá nhân, các hình thức khen thưởng theo các quy định hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng của các cấp.

Tại cuộc họp khối Kinh tế đã bình bầu suy tôn đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu của Khối là Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đơn vị xuất sắc – Văn phòng HĐND và UBND huyện; 04 cá nhân tiêu biểu của cơ quan, đơn vị trong khối. Khối Văn hóa – Xã hội đã bình bầu, suy tôn 01 đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu của Khối là Phòng Văn hóa và Thông tin và suy tôn 02 cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Các cá nhân và tập thể tiêu biểu đã được các khối thi đua đề nghị Phòng Nội vụ xem xét, thẩm định trình Hội đồng thi đua khen thưởng huyện công nhận các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân.

Cuộc họp các Khối thi đua được diễn ra trong ngày đầu làm việc của năm 2021, đã tạo ra không khí phấn khởi, đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong khối với tinh thần cùng nhau thi đua phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các phong trào thi đua năm 2021, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, các nhiệm vụ mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025  đã đề ra./.

Bài trướcHội thi hùng biện tiếng Anh năm học 2020 – 2021
Bài tiếp theoHuyện đoàn Chợ Đồn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về di tích lịch sử văn hóa qua các Hội thi