Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Chợ Đồn năm 2015

 

UBND HUYỆN CHỢ ĐỒN

HĐTD CÔNG CHỨC CẤP XÃ

 
   

 


Số: 1596/KH-HĐTD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 


Chợ Đồn, ngày 08 tháng  12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Chợ Đồn năm 2015

 
   

 


Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số: 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số: 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

  Căn cứ Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 532/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1071/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Thực hiện Quyết định số: 1979/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2015;

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, điều kiện tuyển dụng.

1. Đối tượng.

Những người có bằng Trung học phổ thông (hoặc bổ túc THPT) có bằng tốt nghiệp các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đúng ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng.

2. Điều kiện.

– Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí cần tuyển;

– Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

– Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Kạn từ 01 năm trở lên (12 tháng) tính đến trước ngày thông báo tuyển dụng;

– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên (đến khi đủ tuổi nghỉ hưu phải đủ 20 năm tham gia đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc);

– Có đơn xin dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng được xác nhận của chính quyền nơi cư trú;

– Có các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với người đang công tác hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí của cơ quan quản lý trực tiếp (Có văn bản đồng ý cụ thể).

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã và Trưởng Công an xã, ngoài những tiêu chuẩn quy định nêu trên còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. 

3. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

– Người nghiện ma túy;

– Có dị tật và phát âm không chuẩn.

II. Hình thức tuyển dụng.

– Tuyển dụng công chức cấp xã bằng hình thức xét tuyển từ trình độ cao đến trình độ thấp (theo thứ tự: Trên đại học, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) theo quy định tại Điều 5 Quy chế Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 532/2013/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Nội dung xét tuyển:

1. Xét kết quả học tập.

 Bao gồm: Điểm học tập và điểm thi tốt nghiệp của người dự tuyển;

2. Phỏng vấn.

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết về quản lý nhà nước của người dự tuyển.

3. Đối với chức danh Trưởng Công an xã: Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 mục I Kế hoạch này, không thực hiện tính điểm theo quy định tại mục V Kế hoạch này. Các đối tượng tham gia dự tuyển khi nộp hồ sơ phải có văn bản thống nhất giữa Ủy ban nhân dân cấp xã cần tuyển và Công an huyện (nộp kèm văn bản trong hồ sơ tham gia dự tuyển)

III. Chỉ tiêu tuyển dụng.

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng gồm 17 chỉ tiêu

(Có biểu nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

IV. Ưu tiên trong xét tuyển.

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển.

1.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

1.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

1.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.

2. Cách xác định điểm ưu tiên.

Trường hợp người dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển. (Các thí sinh tham dự xét tuyển chỉ cần nộp một loại giấy chứng nhận ưu tiên được tính cộng điểm ưu tiên cao nhất)

V. Cách tính điểm.

1. Điểm học tập được xác định là trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;

2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1;

3. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.

4. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại khoản 1, 2, 3 (mục V) và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại mục IV kế hoạch này.

5. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời được tính là điểm tốt nghiệp. Đề nghị các đối tượng có giấy xác nhận của nhà trường về việc quy đổi điểm tính theo tín chỉ (thang điểm 4) sang điểm tính theo niên chế (thang điểm 10).

VI. Cách xác định người trúng tuyển.

1. Điều kiện người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển. 

1.1. Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm học tập chưa nhân hệ số 2);

1.2. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức theo vị trí việc làm.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Cách xác định người trúng tuyển có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau thì cách xác định người trúng tuyển như sau: Người có kết quả điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm học tập bằng nhau thì người có kết quả điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

3. Đối với trường hợp người trúng tuyển không đến nhận công tác đúng thời hạn quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển; trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc sau thời hạn quy định tại khoản 3, Điều 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ thì Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

4. Cách xét bổ sung đối tượng trúng tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc  trường hợp người được tuyển dụng bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng do không đến nhận việc trong thời gian quy định tại khoản 3, mục VI kế hoạch này thì Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề của chức danh công chức cần tuyển dụng đó, nếu người đó bảo đảm có đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 16 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

VII. Hồ sơ dự tuyển và hồ sơ trúng tuyển.

1. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm.

1.1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu quy định);

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) nơi người dự tuyển đăng ký hộ khẩu thường trú và dán ảnh 4×6;

1.3. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ);

1.4. Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc (bản sao chứng thực);

1.5. Bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (bản sao chứng thực);

1.6. Bảng điểm hoặc sổ học tập (bản sao chứng thực);

1.7. Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, thị xã, tỉnh) kèm theo phiếu xét nghiệm kết quả ma túy trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.8. Các loại giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

1.9. Sổ Hộ khẩu gia đình (bản sao chứng thực);

1.10. Hai phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;

Hồ sơ dự tuyển được xếp theo thứ tự từ 1 đến hết (theo mẫu thống nhất của Hội đồng tuyển dụng).

– Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không nhờ người khác nộp hộ.

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển có bán tại phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn. Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở UBND huyện. (Tổ 2 b, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Hồ sơ trúng tuyển.

– Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển.

– Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

VIII. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển:

1. Thời gian:

1.1. Thời gian thông báo Kế hoạch tuyển dụng và phát hành hồ sơ:

   Từ ngày 08 tháng 12 năm 2015;

1.2. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 08 tháng 12 năm 2015 đến 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

Hội đồng tuyển dụng không nhận những hồ sơ nộp sau 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 01 năm 2015 và hồ sơ chưa đủ các giấy từ theo quy định.

1.3. Ngày 15 tháng 01 năm 2016 Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức cấp xã tại phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn.

1.4. Thời gian khai mạc, phỏng vấn từ 07 giờ 30 ngày 25/01/2016 tại Hội trừờng UBND huyện.

2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tại phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn. Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở UBND huyện. (Tổ 2 b, thị trấn Bằng Lũng, huyện  Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

3. Lệ phí tuyển dụng: 200.000đ/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Hồ sơ dự tuyển và lệ phí xét tuyển không hoàn trả lại.

4. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng từ nguồn thu lệ phí tuyển dụng của người đăng ký dự tuyển. Nếu nguồn thu không đủ để thực hiện nhiệm vụ, UBND huyện sẽ cấp bổ sung kinh phí để bảo đảm thực hiện việc tuyển dụng đạt kết quả.

IX. Tổ chức thực hiện.

1. Thông báo tuyển dụng và phát hành, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

1.1. Kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã năm 2015 được thông báo công khai trên đài phát thanh, trang thông tin điện tử của UBND huyện và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã (thị trấn) nơi tuyển dụng và đăng trên 03 số báo liên tiếp của cấp tỉnh.

          1.2. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn có trách nhiệm:

– Tổ chức phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, kiểm tra hồ sơ của các thí sinh tham gia dự tuyển.

– Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở làm việc của UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã (thị trấn) nơi tuyển dụng (Chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển).

– Xây dựng kế hoạch phỏng vấn, tổ chức phỏng vấn, tổng hợp kết quả xét tuyển báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng và ra quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

2. Thông báo kết quả xét tuyển và hoàn chỉnh hồ sơ trúng tuyển.

2.1. Khi có kết quả xét tuyển UBND huyện sẽ gửi phiếu tổng hợp kết quả (gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn) đến các thí sinh tham gia dự tuyển, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã (thị trấn) nơi tuyển dụng. Sau 15 ngày niêm yết không có khiếu kiện gì về kết quả xét tuyển, UBND huyện sẽ gửi thông báo trúng tuyển đến các thí sinh trúng tuyển.

2.2. Khi có thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, xuất trình lại toàn bộ hồ sơ gốc để đối chiếu, kiểm tra, nếu phát hiện văn bằng, chứng chỉ giả, hồ sơ kê khai không hợp lệ thì Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy bỏ kết quả xét tuyển.

Trong quá trình nộp hồ sơ dự xét tuyển, thí sinh có vấn đề gì vướng mắc cần được giải đáp xin liên hệ với phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn qua số điện thoại 0281.3882.688 hoặc 02813. 844.138./.

 

Nơi nhận:

– Sở Nội vụ (B/c);

– TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);

– CT, PCT UBND huyện;

– Báo Bắc Kạn (Đưa tin 03 số);

– Đài TT-TH, Cổng TTĐT huyện (Đưa tin);

– Các thành viên HĐTD (T/h);

– Phòng TC-KH;

– UBND các xã, thị trấn (Thông báo);

– Lưu: VT, NV.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

    CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

  Nông Quang Nhất

 

 

BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHỢ ĐỒN NĂM 2015

(Kèm theo Kế hoạch số:1596/KH-HĐTD ngày 08  tháng12 năm 2015 của HĐTD công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2015)

 

STT

Chức danh cần tuyển

Số lượng

(Chỉ tiêu)

Trình độ cần tuyển dụng

Ngành, chuyên ngành cần tuyển

Ghi chú

1

Văn phòng – thống kê

04

Trung cấp trở lên

Văn thư lưu trữ, Quản lý hành chính Nhà nước, Hành chính văn phòng, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực

Các trình độ Trung cấp trở lên và Đại học trở lên đều nộp vào chức danh Văn phòng – thống kê để tổ chức xét từ trình độ cao đến trình độ thấp

Đại học trở lên

Khoa học xã hội và nhân văn, báo trí tuyên truyền, Thống kê, Chính trị học, Quản lý nhà nước.

2

Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường

03

Trung cấp trở lên

Lâm nghiệp, Lâm sinh, Nông lâm tổng hợp, Nông lâm kết hợp, Trồng trọt

Dự kiến bố trí phụ trách công tác Nông lâm

02

Trung cấp trở lên

Địa chính, Quản lý đất đai

Dự kiến bố trí phụ trách quản lý đất đai – tài nguyên và môi trường

3

Văn hóa – xã hội

03

Trung cấp trở lên

Quản lý văn hóa, Văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam, Việt Nam học

Dự kiến bố trí phụ trách văn hóa – xã hội

4

Tư pháp – hộ tịch

03

Trung cấp trở lên

Các chuyên ngành Luật

 

5

Trưởng Công an

02

Trung cấp trở lên

Trưởng Công an cấp xã, Quản lý trật tự ở địa bàn cơ sở

Ưu tiên nguồn của huyện cử đi học bằng ngân sách nhà nước

Tổng

17

 

 

 

 

*  Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã, huyện Chợ Đồn năm 2015. Tải về

 

Bài trướcKết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2015
Bài tiếp theoDANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2015