Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị giao ban Qúy III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Qúy IV năm 2018

 Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị giao ban Qúy 3 

– triển khai nhiệm vụ trọng tâm Qúy 4 năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018 huyện Chợ Đồn tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm đề ra: Tổng diện tích gieo trồng cây lúa được trên 4.300ha, cây ngô trên 1.700ha, các cây trồng khác thực hiện cơ bản đạt theo kế hoạch. Tổng đàn vật nuôi đạt 85,5% kế hoạch tỉnh giao. Trồng rừng được trên 940ha/855ha. Thực hiện Đề án mỗi xã, phường 1 sản phẩm, toàn huyện hiện có 11 sản phẩm được xét chọn tham gia Đề án OCOP năm 2018. Trong chương tình xây dựng nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt của huyện là 8,7 tiêu chí. Thu ngân sách được 70,4 tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện. Các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động được triển khai có hiệu quả. Chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được củng cố, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt vẫn còn một số hạn chế như: Việc xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm; Một số tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhưng không bền vững; Việc tổ chức sản xuất của các Hợp tác xã mới thành lập còn gặp khó khăn; Các vụ vi phạm (nhỏ lẻ) pháp luật về lâm sản, khoáng sản, đánh bạc vẫn xảy ra; Việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính ở khối đảng, đoàn thể một số xã còn hạn chế…

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, các địa phương tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây trồng vụ mùa đảm bảo đạt sản lượng và chất lượng; Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với xã Đông Viên và các công  trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện các biện pháp thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra; Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa – xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Triển khai, quán triệt việc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên … phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra./.

Bài trướcHuyện ủy Chợ Đồn quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn khai mạc tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2018