Huyện Chợ Đồn triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Trên cơ sở Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã bám sát vào mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của NHCSXH tích cực tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, duy trì việc cân đối nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi từ Ngân sách địa phương chuyển sang ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Có thể nói sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Nhờ vậy, hoạt động tín dụng chính sách xã hội không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn vốn phục vụ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương. Thông qua nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội đã giải quyết việc làm cho lao động địa phương, cải thiện đời sống, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn tệ nạn tín dụng đen, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2021 doanh  số cho vay trên 61 tỷ đồng tới trên 1.300 hộ vay được tiếp cận vốn để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế. Cho vay Hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo được  425 hộ/ gần 27,3 tỷ đồng; Cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được 359 hộ/7 tỷ đồng; Giải quyết việc làm: 51 hộ/3,3 tỷ….

 Ngân hàng CSXH huyện triển khai kịp thời vốn tín dụng ưu

đãi đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội như: Tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 40, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các cấp uỷ, chính quyền cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội; tạo điều kiện cho Ngân hàng Chính sách xã hội mở rộng huy động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức và xã hội; từng bước mở rộng đối tượng chính sách xã hội được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay phù hợp với mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Xác định nội dung, nhiệm vụ, bố trí đủ, kịp thời nguồn tài chính tín dụng chính sách xã hội theo hướng tích hợp các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong quyết định đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030. Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; xác định đây là một nội dung công tác thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Chỉ đạo các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hiện đại hoá ngân hàng. Nâng cao năng lực quản trị và công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận uỷ thác của các tổ chức chính trị – xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay; phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chủ động tham mưu cho các bộ, ngành liên quan, nghiên cứu đề xuất chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phù hợp với từng giai đoạn. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, kiện toàn, bồi dưỡng nhân sự của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới. Xây dựng Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 – 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác nhận uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai, mở rộng cuộc vận động vì người nghèo nhằm bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội./.

Bài trướcHội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016 – 2021
Bài tiếp theoCông an huyện Chợ Đồn bắt 03 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy