Huyện Chợ Đồn thực hiện công tác dân vận chính quyền

Thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2019” huyện Chợ Đồn đã tích cực triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác dân vận chính quyền, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, UBND huyện đã tổ chức 01 hội nghị triển khai Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, với 117 người tham dự, phát 374 tài liệu tuyên truyền gồm 02 Luật và văn bản hướng dẫn thi hành luật. Công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư được lãnh đạo UBND huyện quan tâm, lịch tiếp công dân được gửi đến các phòng, ban cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn và niêm yết tại phòng Tiếp công dân, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện. Đồng thời duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên tại phòng Tiếp công dân, công dân đến nộp trực tiếp đơn thư, hoặc có thắc mắc được trao đổi, hướng dẫn lập biên bản làm cơ sở ban hành Văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trả lời theo quy định. Các đơn thư phản ánh, kiến nghị, đề nghị liên quan đến tranh chấp đất đai; công tác thống kê, bồi thường, giải phóng mặt băng, các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện … được vào sổ theo dõi xử lý theo quy định.

Tổng số lượt tiếp công dân trong tháng 9 được 02 lượt, tiếp nhận 05 đơn/04 vụ việc, trong đó có 03 đơn/02 vụ việc thuộc thẩm quyền đã chuyển các phòng, ban chuyên môn của huyện xem xét, giải quyết; 02 đơn/02 vụ việc không thuộc thẩm quyền đã tham mưu chuyển các cơ quan, đơn vị.

 Cán bộ, công chức,viên chức tăng cường thực hiện cải cách hành chính,

ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. 

Công tác cải cách hành chính cũng được thực hiện công khai, minh bạch quy trình theo thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thái độ của cán bộ, công chức trong công tác tiếp dân, khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh và kịp thời hành vi tham ô, nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. 

Việc xây dựng quy chế, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cũng được công khai dân chủ, thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế xét thi đua, khen thưởng; Quy chế xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được công khai minh bạch, dân chủ. Các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh được tổ chức thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực, từng bước làm thay đổi nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên về thực hiện công việc chuyên môn. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực xây dựng tối thiểu 1-2 mô hình dân vận khéo, nhiều mô hình đã được công nhận và phát huy hiệu quả, năm 2018 có 31 mô hình dân vận khéo được các cấp công nhận. Điển hình như dân vận trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ sự tuyên truyền có hiệu quả đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã huy động được hơn 35 tỷ đồng từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn cộng đồng dân cư chủ yếu là ngày công lao động và hiện vật quy ra tiền chiếm trên 25 tỷ đồng, tiền mặt trên 01 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân đã hiến tặng trên 32. 000m 2 đất để xây dựng các công trình đường giao thông, nhà họp thôn,…

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục chú trọng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, đẩy mạnh việc đối thoại với người dân, doanh nghiệp; tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và sẽ đưa nội dung đánh giá vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và phong trào thi đua hằng năm; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðồng thời, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chú trọng công tác đối thoại, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Có thể thấy từ thực hiện công tác dân vận chính quyền đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện. Nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận của các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng đã từng bước được nâng lên.

Bài trướcKhối Văn hóa – Xã hội họp giao ban 9 tháng đầu năm 2019
Bài tiếp theoHội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2019