Huyện Chợ Đồn thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid -19.

Theo đó, BCĐ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu qủa công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Bắc Kạn. Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ như: phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc y tế; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; đẩm bảo hậu cần phòng chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp,… tích cực tham gia ủng hộ và tự giác phòng, chống dịch. Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong huyện và hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng dịch,..

Đồng thời tại Quyết định số 4393/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện đã quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chỉ huy trưởng. Các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng gồm: đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn hóa – Xã hội và đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Các thành viên gồm: đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Trung tâm Chỉ huy đặt tại UBND huyện, Cơ quan thường trực là Trung tâm Y tế huyện do đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế điều hành chung.

Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 là tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh khó khăn vướng mắc của cơ quan, đơn vị, Nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp vì dịch bệnh Covid -19, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kiểm tra đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị , UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Chỉ huy các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp,… trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Bài trướcBAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA HUYỆN THAM DỰ CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Bài tiếp theoHội đồng nhân dân huyện chú trọng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri