Huyện Chợ Đồn thành lập 07 đơn vị bầu cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau: Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 31 (ba mươi mốt) đại biểu. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 07 (bảy) đơn vị.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân như sau: Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Thị trấn Bằng Lũng, xã Bằng Lãng, số đại biểu được bầu 05 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 2 gồm: các xã Phương Viên, xã Bằng Phúc, xã Đồng Thắng, số đại biểu được bầu 05 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 3 gồm, các xã Đại Sảo, xã Yên Mỹ, xã Yên Phong, số đại biểu được bầu 4 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 4 gồm: xã Lương Bằng, xã Nghĩa Tá, xã Bình Trung, số đại biểu được bầu 5 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 5 gồm: các xã Ngọc Phái, xã Tân Lập, xã Quảng Bạch, số đại biểu được bầu 4 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 6 gồm: các xã Đồng Lạc, xã Nam Cường, xã Xuân Lạc, số đại biểu được bầu 5 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 7 gồm: các xã Yên Thượng, xã Yên Thịnh, xã Bản Thi, số đại biểu được bầu 3 đại biểu.

  (Tải về)

Bài trướcSưu tầm tài liệu, hiện vật, thông tin có giá trị lịch sử trong địa bàn huyện
Bài tiếp theoChợ Đồn chú trọng nhân sự tham gia Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026