Huyện Chợ Đồn tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 về “ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ( gọi tắt là Nghị quyết số 35). Huyện Chợ Đồn đã tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi, thủ đoạn của thế lực thù địch, nhất là những thông tin xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.
 Cán bộ, công chức xã Bằng Phúc thường xuyên cập nhật thông tin để nâng cao kiến thức, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban chỉ đạo 35 cấp Tỉnh, huyện Chợ Đồn đã thành lập Ban chỉ đạo 35 cấp huyện vào ngày 28/8/2019. Và trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo đã phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nội dung, hình thức phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Kết quả sau hơn 03 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ( từ năm 2019 – 2021) vể công tác tuyên truyền thông, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của huyện như: Cổng Thông tin điện tử, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện đã tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh, … của Trung ương, tỉnh, huyện. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo 35 của huyện cũng duy trì, sử dụng có hiệu quả các Website, Fanpage, tài khoản mạng xã hội Facebook thông qua một số nhóm công khai như: ATK Chợ Đồn; Chợ Đồn Mến yêu; Hương Sen Việt, Tin Bắc Kạn,…để đăng tải, chia sẻ trên 600 tin, bài nhằm mục đích đưa thông tin, định hướng dư luận xã hội.
 Bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện tiếp tục chú trọng công tác giáo dục lý luận chính trị cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị. Giai đoạn từ năm 2019-2021, Đảng bộ huyện đã triển khai được 12 lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị; 04 hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện; 12 hội nghị trực tuyến về các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,..với hơn 20.673 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập.
Đặc biệt, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh với trọng tâm là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua quá trình thực hiện đã tạo được chuyển biến tích cực và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư thường trực huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trong thời gian qua, huyện đã tập trung tuyên truyền vào một số nội dung quan trọng như: Kết quả Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; công tác bầu cử và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19;.. Thông qua đó, kịp thời cập nhật thông tin thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Huyện Chợ Đồn sẽ thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chọn lọc thông tin trên mạng xã hội, cảnh giác với thông tin không chính thống, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc. Tăng cường triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “ xây dựng chỉnh đốn Đảng”. Các thành viên Ban chỉ đạo 35 của huyện tiếp tục chủ động dự báo tình hình, nhất là những yếu tố tác động đến xu hướng chống phá của các thế lực thù địch. Đảng ủy các cấp trú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo nâng cao đời sống của nhân dân.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcNgười nông dân bảo vệ vật nuôi, cây trồng trước giá rét
Bài tiếp theoChợ Đồn vận động người Việt dùng hàng Việt trong tình hình mới