Họp Giao ban Khối Văn hóa xã hội Quý IV/2018

 Họp Giao ban Khối Văn hóa xã hội Quý IV/2018

Tại cuộc họp các phòng, ban ngành đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2018, trong đó đã chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong triển khai nhiệm vụ. Nhìn chung, trong 10 tháng vừa qua, các phòng, ban, ngành trong Khối Văn hóa xã hội đã đạt được những kết quả tích cực góp phần thực hiện các chỉ tiêu KT-XH mà cấp ủy và chính quyền đề ra.

Kết luận cuộc họp, chủ trì cuộc họp Đồng chí Dương Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, đơn vị:

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quy định số 01-QĐ/HU ngày 06/10/2017 của Huyện ủy quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở  trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thj số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của huyện, các chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và Chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị mình để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện tốt, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Cập nhập, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo, Văn bản chỉ đạo của UBND huyện (đã chuyển trên phần mềm hscv). Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên của các phòng, ban cơ quan, đơn vị, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã yêu cầu các phòng, ban cơ quan, đơn vị trong Khối cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đối với giáo dục: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về công tác chuyên môn của các trường học; Nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bếp ăn bán trú. Thực hiện các chế độ chi trả chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đối với Lao động – Thương binh và Xã hội: Chủ động rà soát chính sách người có công; công tác giảm nghèo…Đối với Văn hóa – Thông tin: Chỉ đạo các đơn vị thực hiện bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Tăng cường phát sóng các chương trình phản ánh lĩnh vực kinh tế văn hóa, xã hội, ANQP và chuyên mục tuyên truyền phát huy bản sắc, truyền thống dân tộc của địa phương; triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao theo kế hoạch…/.

Bài trướcChợ Đồn – Nhân rộng những điển hình “Dân vận khéo”
Bài tiếp theoThực hiện Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2018