Họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn lần thứ II năm 2014

      Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo Đại hội đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội, các quyết định thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc; dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo,  dự kiến khen thưởng tập thể, cá nhân taị Đại hội và một số nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Dự kiến phân bổ đại biểu dự đại hội, số lượng theo quy định của Ban chỉ đạo tỉnh, nhưng phải đảm bảo cơ cấu thành phần dân tộc đại diện cho các dân tộc cư trú trên địa bànổitên mọi lĩnh vực, có đủ các lứa tuổi các thế hệ, trong đó đại biểu là nữ ít nhất có 1/3 số đại biểu dự đại hội./.

  Đồng chí Ma Doãn Ích, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội chủ trì.

      Theo Kế hoạch, đại hội Đại biểu các DTTS huyện Chợ Đồn lần thứ II sẽ tổ chức vào tháng 8 năm 2014 với chủ đề đại hội là: “Các dân tộc huyện Chợ Đồn bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp  đỡ nhau cùng phát triển bền vững, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh”.

      Thảo luận tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo nhất chí cho rằng Đại hội phải tổng kết, đánh giá được kết quả thực hiện các lĩnh vực kinh tế – văn hoá – xã hội, các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến nay; Khảng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Đồng thời vấn đề tôn vinh, biểu dương, khen thưởng phải nhìn nhận tổng thể cả một quá trình (Nhiệm kỳ 5 năm), cần lựa chọn những tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số thật sự tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nếp sống văn hoá, trong sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

      Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh: Đại hội là dịp tôn vinh, biểu dương các gương điển hình ở  mọi lĩnh vực là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chợ Đồn, đồng thời là dịp cộng đồng các dân tộc huyện Chợ đồn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và giúp nhau cùng phát triển để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị, từng thành viên Ban chỉ đạo căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc  cần chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội nhất là xây dựng báo cáo chính trị tại đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; Công tác thi đua khen thưởng vừa đảm bảo tôn vinh được điển hình vừa thực hiện đúng Luật TĐKT. Ngay sau cuộc họp này, từng bộ phân chuyên môn được phân công, có văn bản hướng dẫn chi tiết cho cơ sở lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội và có đề cương viết báo cáo tham luận tại Đại hội để Đại hội thực sự là ngày hội lớn của các dân tộc thiểu số trong toàn huyện./.

Bài trướcHội nghị triển khai khảo sát đối tượng người có công định cư ở nước ngoài, lực lượng dân công hỏa tuyến
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa 18