Hội Nông dân huyện Chợ Đồn – Một nhiệm kỳ nhìn lại

 :  Sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt  28.065 tấn

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ nông dân, loa FM, hội nghị tập huấn, sơ, tổng kết của Hội, các hội thi, nêu gương điển hình… Tiềm năng đất đai được khai thác có hiệu quả, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển dịch sang các loại cây, con đem lại giá trị kinh tế cao như chè tuyết Bằng Phúc, hồng không hạt, gạo Bao thai; các chính sách khuyến nông – khuyến lâm, cho vay vốn ưu đãi; các loại giống, vật tư, phân bón được cung ứng đầy đủ và kịp thời; các mô hình kinh tế hợp tác được thực hiện có hiệu quả và được nhân rộng qua các năm. Sản lượng lương thực có hạt năm sau cao hơn năm trước từ 27.531 tấn năm 2012 , lên 28.065 tấn năm 2017, bình quân lương thực đầu người đạt 543kg/người/năm.  Ngoài ra nông dân còn tận dụng đất đai để trồng các loại cây rau, màu trồng và các loại cây có giá trị kinh tế khác. Diện tích trồng rừng mới hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao, tỷ lệ che phủ rừng hiện nay đạt 79,3%. Chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm; chủ động phòng dịch trong chăn nuôi nên không có dịch lớn xảy ra.  Trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức phối hợp triển khai tuyên truyền, học tập … được 3.475 buổi cho  trên 133 nghìn  lượt cán bộ, hội viên nông dân, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khoá IX ( 9).

 Mô hình nuôi ong lấy mật tại xã Yên Thượng

Trong những năm qua, các cấp Hội đã chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích của hội viên và nông dân, nâng cao chất lượng hội viên, phát triển hội viên mới. Xây dựng tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh từ huyện tới cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đến nay, tổ chức Hội có hệ thống đều khắp từ huyện đến 22 xã, thị trấn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.249 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 8.778 hội viên/10.560 hộ nông nghiệp đạt 83,1%

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội đã giới thiệu được 133 hội viên ưu tú cho Đảng, có 118  hội viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng

Phát huy vai trò đi đầu của hội viên nông dân trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Thông qua phong trào, Hội đã vận động hội viên, nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về tiền vốn, lao động, đất đai đầu tư cho phát triển sản xuất. Phong trào đã cuốn hút hàng ngàn hộ hội viên, nông dân hăng hái thi đua, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, phát triển kinh tế nông thôn.

Trong nhiệm kỳ, có 9.830 lượt hội viên đăng ký SX KDG các cấp đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khoá IX đề ra, qua bình xét có 3.901/9.830 lượt hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 39,6% so với số hội viên đăng ký vượt chỉ tiêu Nghị quyết, cụ thể: hộ SXKD giỏi cấp trung ương: 01 hộ ; đạt cấp tỉnh: 77 hộ, đạt cấp huyện: 678 hộ và 836 hộ đạt cấp xã. Qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã phát huy được tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau xoá đói, giảm nghèo. Trong nhiệm kỳ có 323 hộ hội viên thoát nghèo. Đến nay số hộ hội viên nghèo là 1.616 hộ chiếm 18,4% so với tổng số hội viên; hộ cận nghèo là 1.197 hộ chiếm 13,6% .

 Mô hình trồng cây Su Su lấy ngọn  tại Phia Khao – xã Bản Thi 

Để có kinh phí cho các hoạt động của Hội đạt kết quả cao, Hội các cấp đã quan tâm chỉ đạo các chi hội tổ chức xây dựng quỹ Hội theo đúng quy định, đến nay tổng số quỹ là hơn 446 triệu đồng. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, các hộ giúp đỡ nhau về vốn được trên 535 triệu đồng; hơn 12 nghìn kg gạo và hơn 59 nghìn ngày công, giúp cho trên 1nghìn  hộ hội viên nông dân khó khăn, hoạn nạn…Bằng những việc làm thiết thực như trên đã góp phần tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong sản xuất nông – lâm nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh, Hội đã phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể vận động nông dân thực hiện cuộc vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá, làng xã, văn hóa; thực  hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường nông thôn, tham gia các hợp phần hỗ trợ sản xuất; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới… Tích cực tham gia các chương trình, dự án, các mô hình phát triển sản xuất, bê tông hóa đường nội thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa… của địa phương theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Tham gia giám sát phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động, phong trào của Hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Đồn, Nghị quyết Đại hội của Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ IX của Hội Nông dân huyện. Các cấp Hội đã tích cực chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác và đạt được những kết quả rõ rệt, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Hàng năm, Hội luôn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và giao chỉ tiêu thi đua cho cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác Hội theo định kỳ. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ Hội trong nhiệm kỳ được quan tâm vì vậy năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao về mọi mặt.

Nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân được nâng lên, công tác Hội và phong trào nông dân luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo hội viên nông dân trong toàn huyện, hoạt động của tổ chức Hội ngày càng được củng cố và lớn mạnh. Các cấp Hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Chợ Đồn tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội trong phát triển nông – lâm nghiệp, Đoàn kết, năng động, sáng tạo, dân chủ  góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc. Nâng cao vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, nông dân, vận động và tập hợp đông đảo nông dân tham gia tổ chức Hội.

 Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cấp Hội.

 Đường giao thông Nông thôn được đầu tư xây dựng và mở rộng hơn

nhờ có chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Tiếp tục tổ chức triển khai và phát triển các phong trào thi đua của Hội. Vận động hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình văn hoá và tích cực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương và xây dựng Nông thôn mới./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ X
Bài tiếp theoHội Thảo Đầu bờ mô hình sản xuất giống lúa JaPoNiCa tại xã Phương Viên huyện Chợ Đồn