Hội nghị tuyên truyền chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng năm 2019

 

 Hội nghị tuyên truyền chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người

có công với cách mạng năm 2019

Tại hội nghị đã triển khai và thông qua các nội dung như: Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Kế hoạch số 824/KH – UBND ngày 26/6/2018 của UBND huyện Chợ Đồn Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/TW ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn huyện; Quyết định số 49/2015/QĐ – TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Thông tư số 16/2014/TT- BLĐTB &XH ngày 30/7/2014 của Bộ trượng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc háo học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ; Thông tư số 22/2016/TT- BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn  điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012; Nghị định  số 58/2019/NĐ – CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng…

Qua hội nghị tuyên truyền, giúp đại biểu nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, triển khai thực hiện chính sách đảm bảo đúng quy định, góp phần thực hiện đạt kết quả công tác người có công trên địa bàn huyện./.

Bài trướcChợ Đồn tập trung chỉ đạo sản xuất cây trồng vụ đông
Bài tiếp theoMô hình canh tác lúa cải tiến (SRI) tại huyện Chợ Đồn