Hội nghị trực tuyến tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26

 Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu huyện Chợ Đồn.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thời gian qua tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Trong nông nghiệp, đã thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, bước đầu hình thành các vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Lâm nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng đa mục đích; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, du lịch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, ổn định chính trị – xã hội, quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn.

Các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 26 và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã tạo được sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng nhiệt tình trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; nhân dân đã làm chủ trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn và từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.

Với các chính sách, nguồn lực đầu tư, sản xuất nông lâm nghiêp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, sản xuất nông nghiệp đã có chuyển biến rõ rệt, phát triển đúng định hướng; sản xuất đã dần chuyển dịch theo hướng hàng hóa, bước đầu hình thành vùng nguyên liệu tập trung; một số sản phẩm đã xây dựng được nhãn hiệu, hoàn thiện về mẫu mã sản phẩm, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường và kết nối sản xuất, tiêu thụ. Đời sống của người dân ngày càng ổn định, an ninh lương thực được đảm bảo, giá trị từ sản xuất nông nghiệp được nâng cao, đặc biệt là Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đã tạo nên làn sóng phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.  Đến hết năm 2020, sản lượng lương thực đạt 180 nghìn tấn, tăng  trên 29 nghìn tấn; lương thực bình quân đầu người đạt 567 kg/người/năm, tăng 52 kg so với năm 2008. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đã đem lại hiệu quả cao, góp phần tăng thu nhập cho người sản xuất trên đơn vị diện tích; đến nay, thu nhập trung bình đạt trong khoảng 70-80 triệu đồng/ha, đặc biệt, có mô hình chuyển đổi đã cho thu nhập từ 120-250 triệu đồng/ha/năm. Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt 1.898 ha. Công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng được thực hiện hiệu quả. Đến nay, tổng diện tích đất có rừng đạt trên 356.850 ha/413.514 ha đất lâm nghiệp, chiếm 86%; trong đó, diện tích rừng tự nhiên 273.329 ha, diện tích rừng sản xuất là 83.520 ha. Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 55,5% năm 2008 lên 73,4% vào năm 2020, đưa Bắc Kạn thành tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất cả nước.  Giai đoạn 2014-2020, toàn tỉnh đã trồng được 31.269 ha cây gỗ lớn (chiếm khoảng 31% so với tổng diện tích rừng trồng tập trung hiện có). Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo tiếp cận đa chiều đã giảm từ 26,61% năm 2016 xuống còn 18,5% năm 2020 (giảm 8,1%), bình quân mỗi năm giảm 2,03% (đạt mục tiêu đề ra)…

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26 vẫn còn một số hạn chế trong công tác triển khai thực hiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới…Hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 26 sâu sát hơn.

Để thực hiện tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26 tỉnh sẽ tập trung phát triển ngành nông nghiệp làm trọng tâm để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế tài nguyên đất đai, khí hậu, nguồn nước sạch, đa dạng sinh học. Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành; mở rộng liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao và đổi mới quan hệ sản xuất, kinh doanh để nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập, tạo tích lũy, thúc đẩy phát triển nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Phát triển nông, lâm nghiệp gắn với hoạt động du lịch; phát triển các sản phẩm đặc sản bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP, sản phẩm hữu cơ. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trung bình 3,5%/năm.

Sau phần thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương những kết quả đã nêu trên, đồng thời cũng có những ý kiến chỉ đạo để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 26 trong thời gian tiếp theo. Hội nghị cũng đã tổ chức khen thưởng cho những cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất xắc trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh./.

Bài trướcChợ Đồn hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2
Bài tiếp theo91 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/8/1930-1/8/2021), khát vọng và niềm tin