Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và quán triệt, triển khai một số văn bản mới

 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Chợ Đồn.

Theo báo cáo, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ đó thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết; chủ động cụ thể hóa các văn bản với nhiều cách làm hay, sáng tạo, qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; quan tâm giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Hội nghị cũng tổ chức quán triệt, triển khai một số văn bản mới như: Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.  

 Các đồng chí lãnh đạo huyện Chợ Đồn quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về công tác xây dựng Đảng và để phát huy những thành tựu, ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 04, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo và một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm theo hướng toàn diện, đa chiều, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Về triển khai các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; nỗ lực, tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 diễn ra an toàn và công tác cho năm học mới. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và phải bám sát tình hình để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân chung tay Phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. Trước khi diễn ra hội nghị, các điểm cầu đã thực hiện quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Bài trướcChợ Đồn: Nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử ở cấp xã
Bài tiếp theoNgày 03 tháng 6, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc tại Chợ Đồn