Hội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh

 Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt các nội dung như: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027; Chỉ thị số 764-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Công an cấp cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Các Thông báo số 175-TB/TW ngày 19/6/2020 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-102017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030. Kết luận số 82-KL/TU ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;…..

Tại hội nghị cũng triển khai Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Huyện ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện quy trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2026.

Việc triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Trung ương, của Tỉnh kịp thời nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ, cũng như sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp và hành động của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Bài trướcLãnh đạo huyện thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu
Bài tiếp theoBan Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTGQ huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại xã Xuân Lạc