Hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp học Tiểu học

  Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe bà Hà Thị Tuyết, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học; Báo cáo công tác chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Thông qua dự thảo Kế hoạch dạy học 02 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ năm học 2020-2021 và các năm tiếp theo đối với cấp tiểu học trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

Trong Chương trình của Hội nghị các đại biểu tiến hành thảo luận về công tác chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học; Các ý kiến phát biểu của Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung các vấn đề về việc thực hiện công tác lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 03/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo thực trạng, khó khăn về cơ sở vật chất trường, lớp học, nguồn nhân lực thực hiện dạy học 02 buổi/ngày ở lớp 1 từ năm học 2020 – 2021; thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32 ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; Kiến nghị về một số vấn đề như công tác tuyển dụng giáo viên còn thiếu để giảng dạy một số bộ môn như Tin học, Tiếng anh; bổ sung giáo viên thay thế các vị trí đã nghỉ chế độ hưu trí; Nâng cấp, xây mới phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh cho học sinh, giáo viên; mua sắm bàn ghế đạt chuẩn chú trọng cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021; Chỉ đạo việc thực hiện ghép các lớp tại các điểm trường không đủ để tổ chức lớp đúng theo độ tuổi; Đối với 2 đơn vị hành chính mới thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội là xã Đồng Thắng và Yên Phong đề nghị cấp trên chỉ đạo hoàn thiện bộ máy lãnh đạo quản lý đề đảm bảo việc thực hiện kế hoạch trong năm học này.

Trong buổi thảo luận, Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cùng bàn bạc thống nhất giải quyết những khó khăn vướng mắc trước mắt và tiếp tục nghiên cứu tham mưu, thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

 Ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác truyền thông, quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch; Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở lớp 1 từ năm học 2020 – 2021 và ở các lớp khác  theo đúng kế hoạch của huyện và lộ trình được quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu rà soát, sắp xếp các điểm trường theo hướng thu gọn các đầu mối đảm bảo thuận lợi cho học sinh đi học và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương phục vụ việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; Phối hợp với Phòng Nội vụ và các địa phương bố trí đủ định mức, cơ cấu giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định; Phối hợp với Phòng Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch đối với các nhiệm vụ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Phối hợp với các Phòng, Ban có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày,  kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính thức trong ngày và hoạt động bán trú (nếu có) tại các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học; Tham mưu chỉ đạo thực hiện cải tạo, sửa chữa để khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học và sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn.

Các trường học: Chủ động tuyên truyền, giới thiệu chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đến cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể ở địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt theo định hướng đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông; Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện thực hiện chương trình, trước hết là lớp 1 từ năm học 2020- 2021; Xây dựng vị trí việc làm trong đơn vị đáp ứng với yêu cầu, phù hợp với điều kiện của đơn vị; Các trường học sắp xếp ưu tiên các điều kiện để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo lộ trình thực hiện ở lớp 1 từ năm học 2020- 2021 và những năm tiếp theo đối với cấp tiểu học, đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ ngày; Thực hiện rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ để tổ chức lại các điểm trường hợp lí, nhân rộng mô hình tổ chức ăn bán trú tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học, đồng thời có điều kiện tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới; Thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 03/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo hiệu quả.

Phòng Tài chính: Tham mưu cho UBND huyện bố trí nguồn chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo để thực hiện tốt kế hoạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu cho UBND huyện trong việc đầu tư xây dựng các phòng học, phòng chức năng cho các trường tiểu học theo Điều lệ Trường tiểu học và quy chuẩn trường học theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Phòng Nội vụ: Chủ trì tham mưu cho UBND huyện nghiên cứu đề xuất kế hoạch tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu đáp ứng để thực hiện chương trình; chỉ đạo việc thực hiện chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và các chế độ chính sách đối với nhà giáo trên địa bàn theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Thể thao và Truyền thông: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác truyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm hiệu quả, tạo đồng thuận trong xã hội;

UBND các xã, thị trấn: Quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch của UBND tỉnh, huyện về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng nhân dân để biết và tạo sự đồng thuận cao ở địa phương, đơn vị; Xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch, lập dự toán ngân sách chi cho giáo dục theo đúng quy định hiện hành; Thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học và các tổ chức, đoàn thể phối hợp, tham gia tích cực công  tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn thực hiện phun tiêu độc khử trùng lần 2 phòng chống dịch bệnh Covid-19
Bài tiếp theoHiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”