Hội nghị tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020 huyện Chợ Đồn phân bổ gần 700 triệu đồng để thực hiện phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Trong thực hiện 5 nội dung của phong trào đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lê, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, 90%hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 70% hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; toàn huyện có 7/19 xã có nhà văn hóa; các hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì thường xuyên, nhiều công trình, hạng mục được đầu tư đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể thao của nhân dân. Các xã, thị trấn đã triển khai và thực hiện tốt các phong trào như: Xây dựng gia đình văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; phong trào học tập, lao động sáng tạo,… Kết quả, toàn huyện có 89% gia đình văn hóa, 92% khu dân cư văn hóa, 82% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Năm 2021, huyện Chợ Đồn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong việc triển khai thực hiện phong trào “ TDDKXDDSVH” gắn với thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng hiệu quả đạt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, phấn đấu sẽ nâng tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa lên, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 90%, có 95%  thôn có nhà văn hóa, 40% xã, thị trấn có nhà văn hóa, 20% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

  Trao giấy khen cho các Khu dân cư đạt văn hóa năm 2020

Nhân dịp này, huyện đã khen thưởng cho 220 tập thể, trong đó 07 khu dân cư văn hóa  5 năm liên tục, 03 cơ quan, đơn  vị  văn hóa 2 năm liên tục, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 208 Khu dân cư đạt văn hóa năm 2020. 

Bài trướcChợ Đồn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Bài tiếp theo07 thôn hoàn thành Chương trình 135 năm 2019 thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020