Hội nghị quán triệt ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử các cấp 2019

 Đồng chí Hà Sỹ Huân, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Huân, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cụ thể kết quả năm 2018 huyện  xếp thứ ba toàn tỉnh về Chỉ số cải cách hành chính, dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố. Đối với hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai sử dụng đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn; 100% các cơ quan, đơn vị các cấp trực thuộc UBND huyện đã sử dụng, duy trì thường xuyên. Trong 9 tháng đầu năm tổng văn bản điện tử trao đổi trên hệ thống phần mềm tại các cơ quan, đơn vị là 102. 749 văn bản. Việc sử dụng hòm thư công vụ cũng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện, 100% cán bộ, công chức, viên chức có địa chỉ thư điện tử công vụ; đa số các cơ quan, đơn vị đã triển khai sử dụng ổn định chữ ký số theo quy định, đúng quy trình. Việc sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng hiện nay có các Khối Huyện ủy, UBND huyện, các xã, thị trấn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện sử dụng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng công nghệ thông còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn do triển khai sử dụng chưa đồng đều giữa các cấp, các cơ quan, đơn vị, mức độ triển khai ứng dụng còn thấp. Nguyên nhân là do nhận thức của các cấp  lãnh đạo về vai trò của công nghệ thông tin chưa đầy đủ, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc bắt buộc triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung; một số bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn ngại thay đổi thói quen làm việc truyền thống thay bằng trên môi trường mạng do có thể là nhận thức, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin còn yếu.  Do vậy tại hội nghị này, đồng chí đề nghị, các ban, ngành  đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc để đạt hiệu quả cao hơn.

  Hội nghị nghe báo cáo viên Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

quán triệt các nội dung  liên quan đến ứng dụng CNTT.

Tại hội nghị, các vị đại biểu cũng đã được nghe báo cáo viên Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn quán triệt về các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong xây dựng Chính phủ điện tử; chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử các cấp như: Quyết định 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Bộ tiêu chí và phương hướng đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện từ các cấp tại tỉnh Bắc Kạn; Quyết định 692/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025,…. Các nội dung về nâng cao năng lực công tác quản lý Nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử cấp xã; hướng dẫn thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các chỉ tiêu giao tại Quyết định 1522/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Quán triệt, yêu cầu ứng dụng hiệu quả phần mềm dùng chung như: Thư điện tử công vụ, Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Chữ ký số, Một cửa điện tử;.. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo