Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, tóm tắt nội dung Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 23/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch của Huyện ủy Chợ Đồn lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng thông qua một số văn bản của Trung ương mới ban hành như: Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của tỉnh  kịp thời giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứu XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài trướcCác cấp chính quyền và nhân dân huyện Chợ Đồn chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi
Bài tiếp theoChợ Đồn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020