Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác

 

 UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch phát triển

kinh tế – xã hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

 

          Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đồng chí chủ tịch UBND huyện đã triển khai Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và cam kết giải ngân năm 2018, trong đó, nhấn mạnh một số lĩnh vực như: Nông nghiệp, chỉ đạo các địa phương tập trung gieo trồng hết diện tích; phấn đấu thực hiện 400ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên; tiếp tục duy trì các mô hình sản xuất có gía trị kinh tế như, cam, quýt, hồng không hạt, chè shan tuyết…; Lâm nghiệp thực hiện trồng rừng 855ha; duy trì và phát triển đàn trâu, bò đạt 11.800 con; Quan tâm chỉ đạo công tác giải ngân các công trình xây dựng cơ bản; Tập trung nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Đông Viên đạt chuẩn nông thôn mới; Chỉ đạo công tác thu ngân sách đạt kế hoạch 111,890 triệu đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 – 2,5%; Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

           Hội nghị cũng đã triển khai Quy định số 01-QĐ/HU ngày 6/10/2017 của Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Quyết định 1926-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của tỉnh ủy về việc ban hành nội dung cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết trung ương 4 khóa 12; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm./.

Bài trướcChợ Đồn: Tổng kết công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; công tác văn hóa – thông tin năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổng kết công tác năm 2017 – triển khai nhiệm vụ năm 2018