Hội nghị quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

  Hội nghị quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Quán triệt Quy định số 11 – QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam; Kết luận số 22 – KL/TU ngà 04/6/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thông qua các Kết luận số 50, 51 KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 kháo XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 52 – KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 53- KL/TW ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Đây là hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 17