Hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

 Hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh huyện Chợ Đồn năm 2017

 

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức khối đảng, đoàn thể huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Ngoài các nội dung theo chuyên đề trên, Huyện ủy Chợ Đồn cũng đã triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luật của Trung ương Đảng khóa 12 như:  Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 như: Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức giao ban công tác quý I năm 2017
Bài tiếp theoUBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh