Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8/2019

 Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại phòng họp UBND huyện.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã thông tin về kết quả Ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới“. Theo đó, từ sau khi Nghị quyết số 33-NQ/TW đi vào cuộc sống đã từng bước được hoàn thiện, phát huy vai trò là nền tảng của sự phát triển, tác động sâu rộng đến đời sống của nhân dân đồng thời cũng tạo điều kiện cho nhân dân – những chủ thể của văn hóa tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết  của Trung ương Đảng, phát huy tốt vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên truyền các ngày lễ lớn như Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia…/.

Bài trướcHội nghị đối thoại về chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với người lao động và đơn vị sử dụng lao động
Bài tiếp theoThường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Xuân Lạc