Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 13 mở rộng

 Chợ Đồn tổ chức Hội nghị BCH đảng bộ lần thứ 13 mở rộng

Theo Báo cáo, 6 tháng đầu năm huyện Chợ Đồn đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng, các cây trồng vụ xuân được gieo trồng đúng khung thời vụ và phát triển tốt; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được chú trọng. Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho giá trị kinh tế và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực. Công tác quản lý tài nguyên, lâm sản, khoáng sản được tăng cường. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện theo lộ trình. Thu ngân sách đạt trên 35%KH. Các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, giảm nghèo được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được củng cố.

Về kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Nghi quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện lần thư 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chợ Đồn có 10/25 chỉ tiêu đạt và vượt. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 28.000 tấn; Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu đồng/người/năm, tăng gần 4 triệu đồng so với năm 2015. Tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đã tạo thành hàng hóa trên thị trường như chè Shan tuyết, gạo Bao thai, Hồng không hạt, cam, quýt, măng khô… Quan tâm chỉ đạo phát triển đàn gia súc, hiên nay toàn huyện có gần 11.000 con trâu, bò. Triển khai thực hiện Mô hình phát triển đàn lợn ta địa phương; Đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trạị. Thực hiện có hiệu quả công tác trồng rừng, trong năm 2016 và 2017, toàn huyện đã trồng được trên 1.700 ha rừng. Tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2017 đạt gần 80%. Thành lập mới được 7 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trong toàn huyện lên 14 hợp tác xã. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, bình quân số  tiêu chí đã đạt được là 8,7/19 tiêu chí, trong đó có xã Rã Bản đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Hàng năm thu ngân sách đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm 2017 thu được 101 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch, tăng gần 40 tỷ đồng so với năm 2015.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm và coi đây là nhiệm vụ then chốt, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị của huyện. Huyện ủy Chợ Đồn triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về  “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh, thời gian tới, huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo mà trọng tâm là thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp của huyện. Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn đột phá theo lộ trình đề ra,  cụ thể, phù hợp. Cùng với đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội trong tổ chức thực hiện, tạo sự phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội./.

Bài trướcHội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII
Bài tiếp theoChợ Đồn – Tập huấn Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018