Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh

 Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cẩu UBND huyện.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung cơ bản của Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và khái quát nội dung cơ bản Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW. Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 kết luận Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện  Kết luận số 13-KL/TW. Kết luận số 20-KL/TW, ngày 16/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế – xã hội năm 2021 – 2022. Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khái quát nội dung cơ bản của Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW.

Hội nghị được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt: Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận số 08-KL/TW; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, ngày 22/10/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/102017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP, ngày 10/12/2021 của Chính phủ; Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, phạm vi chỉ đạo, nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 12/8 /2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cuộc họp, hội nghị
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức Hội thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021