Hoạt động UBND huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trên lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, trước hết là sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa Nghị quyết các kỳ họp HĐND, đưa Nghị quyết HĐND đi vào đời sống nhân dân và từng bước có hiệu quả; Xây dựng quy chế, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường vai trò của tập thể, trách nhiệm của cá nhân, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính quyền các cấp; kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó, trong những năm qua kinh tế nông nghiệp đã có bước chuyển dịch tích cực một số sản phẩm nông sản đã tạo thành hàng hóa trên thị trường như chè Shan tuyết, rượu men lá, gạo Bao thai, hồng không hạt, cam, quýt, lợn ta địa phương, măng khô… Bằng việc quan tâm chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đến nay huyện đã có 20 sản phẩm xếp hạng 3 sao cấp tỉnh qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

  Một số sản phẩm nông sản địa phương đã tạo thành hàng hóa trên thị trường

Ngoài ra, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương và thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, 100% số xã trong toàn huyện đã có đường nhựa, bê tông đến trung tâm và có trụ sở làm việc kiên cố. Đến năm 2020, bình quân số tiêu chí đạt của toàn huyện là 12,8 tiêu chí có 02 xã chuẩn đạt nông thôn mới (Đồng Thắng, Yên Thượng); 01 xã đạt 19 tiêu chí là Nghĩa Tá (hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM). Năm 2021 dự kiến xây dựng 02 xã đạt chuẩn NTM: xã Yên Thịnh, xã Phương Viên. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong toàn huyện, kết quả trong nhiệm kỳ thu ngân sách đạt 104 tỷ /90 tỷ vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân đạt 9,8%/ năm.

Cùng với đó, công tác giáo dục – đào tạo, y tế, được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực, hiện nay, toàn huyện có 15 trường đạt chuẩn quốc gia, 16/20 xã thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao và truyền thông tiếp tục phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện… Đồng thời, UBND huyện cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực hiện chương trình giảm nghèo; công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề; đảm bảo an sinh xã hội, chính sách với người có công đạt hiệu quả. Từ những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021, có thể khẳng định UBND huyện Chợ Đồn đã thực hiện tốt công tác nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể và năng lực chuyên môn của từng cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác ở địa phương.

Bước vào năm mới 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2026, huyện Chợ Đồn đã xác định chủ đề công tác năm là: “Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; Đồng thời, đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 112.800 triệu đồng; lương thực bình quân đầu người trên 500kg/người/năm. Giải quyết việc làm mới cho 600 lao động…Một nhiệm kỳ mới lại bắt đầu khi mùa xuân mới đang về trên quê hương Chợ Đồn. Trên chặng đường ấy, dẫu còn nhiều gian nan, thử thách song tin tưởng rằng với thành tựu quan trọng đã đạt được, những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đã được đề ra cộng thêm sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ là nền tảng vững chắc để Chọ Đồn vươn lên phát triển./.

Bài trướcChợ Đồn có 871 lượt người được tham gia các lớp tập huấn thuộc chương trình 135, năm 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn gieo trồng được hơn 213 ha cây trồng vụ Đông