Hoàn thành công tác kiện toàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với các thôn mới thành lập

Cụ thể đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đối với các thôn sau khi sáp nhập đang có từ 02 người có uy tín trở lên; Thực hiện kiện toàn người có uy tín đúng theo hướng dẫn như: Tổ chức hội nghị thôn, hội nghị liên tịch thôn, UBND xã tổ chức họp kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị công nhận người có uy tín, UBND huyện tổng hợp kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị Ban Dân tộc tỉnh thẩm định danh sách, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận người có uy tín tại các thôn mới thành lập.

 Thôn Bản Lanh, xã Phương Viên tổ chức Hội nghị bình chọn người có uy tín

trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2023

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND và UBND huyện, đến nay đã có 04/04 xã là Nam Cường, Đồng Lạc, Đại Sảo, Phương Viên là những địa phương có thôn mới thành lập theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện xong quy trình kiện toàn người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với các thôn mới thành lập với 27 người/27 thôn cũ đề nghị đưa ra khỏi danh sách và 13 người/13 thôn mới thành lập được kiện toàn.

Trước đó, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc 22/22 đơn vị xã, thị trấn thực hiện rà soát đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bầu thay thế bổ sung người có uy tín giai đoạn 2019-2023 đề nghị Ban Dân tộc tỉnh xem xét trình UBND tỉnh Quyết định với 12 người đưa ra khỏi danh sách, 08 người thay thế danh sách, 02 người bổ sung mới.

Việc thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Chợ Đồn trong những năm qua đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bài trướcHội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”