Hiệu quả từ chương trình 135 với công tác giảm nghèo tại địa phương

       Chương trình 135 được triển khai có tác động tích cực đối với công tác giảm nghèo của mỗi địa phương, từ việc được đầu tư cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, nước sạch, thuỷ lợi,…đã từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, đi lại, cung cấp nước sạch, tạo điều kiện trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngoài ra, từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ cho các hộ nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn về cây giống, vật nuôi, phân bón, máy móc phục vụ nông nghiệp đã từng bước tạo thuận lợi cho người nghèo vươn lên. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6-7%. Năm 2002, huyện Chợ Đồn có 21/22 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 30% (theo tiêu chí cũ). Năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo là trên 48% (theo tiêu chí mới). Đến năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,31% và hộ cận nghèo là 10,23%. Năm 2013, toàn huyện còn 14 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu và 4 thôn đặc biệt khó khăn.

 Phát triển kinh tế từ cây Ngô góp phần giúp người dân huyện Chợ Đồn từng buớc

xoá đói giảm nghèo hiệu quả

       Tiếp tục thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Năm 2013, huyện Chợ Đồn được giao 20 tỷ 795 triệu đồng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng gồm 27 công trình cho 11 xã đặc biệt khó khăn, 03 xã An toàn khu và duy tu, bảo dưỡng 10 công trình đã xuống cấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, các công trình đầu tư mới và duy tu, bảo dưỡng đã được thực hiện hoàn thành; việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón kịp thời, việc hỗ trợ mua máy nông nghiệp cũng thực hiện phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương từng bước nâng cao hiệu quả  các mô hình phát triển kinh tế cho người dân.

       Có thể nói, từ khi thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP, qua từng giai đoạn của chương trình 135, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực tạo điều kiện để các địa phương vươn lên. Hiện nay, công tác giảm nghèo vẫn đang tiếp tục được quan tâm, năm 2014, thực hiện theo các quyết định, hướng dẫn của cấp trên huyện sẽ tiếp tục xây dựng 24 công trình cho 08 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu và 10 thôn đặc biệt khó khăn. Hiện nay, công tác triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng công trình, kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đang được ngành chuyên môn môn tích cực thực hiện, đảm bảo phân bổ nguồn vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã và người nghèo kịp thời.

       Có thể nói, chương trình 135 qua các giai đoạn đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn, điều kiện sinh hoạt cộng đồng, đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình 135 do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác giảm nghèo thực hiện đạt được chưa cao. Trong 02 năm 2012, 2013 chủ yếu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nên tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa nhiều ( tính từ năm 2011 đến nay bình quân mỗi năm chỉ giảm 0,2%/ năm.  Đó cũng chính là những khó khăn mà thời gian tới huyện cần tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp xoá nghèo bền vững.

       Thời gian tới để thực hiện công tác giảm nghèo, ngoài sư đầu tư của nhà nước huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp như: đẩy mạnh việc phát triển kinh tế theo hướng lâm, nông nghiệp và chăn nuôi thông qua việc  tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giới thiệu, tư vấn cho người dân đi lao động ở các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Theo đó, năm 2014, huyện sẽ phấn đấu tạo việc làm mới và đào tạo nghề cho ít nhất là 500 lao động; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% ở năm 2014./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức thành công giải bóng chuyền năm 2014
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn phát triển phong trào thể thao quần chúng